Remembrance Day - 17 / 10 / 2015

 

Copyright © Serge Nemry

 

Met de kleuren van de Belgische Luchtmacht

Aux couleurs de la FAé belge

 

 

Het monument en het gedenkteken

Le monument et le mémorial

Coördinatie voor het neerleggen van de bloemen

Coordination pour les dépôts de fleurs

 

Een « Bagpiper » en de Smaldeelvaandels

Un ‘’bag piper’’ et les drapeaux des Escadrilles

Voor de eerste maal een Luchtcadet vaandeldrager

Pour la 1ère fois, un Cadet de l’Air porte étendard

 

Veel bloemen om neer te leggen

De nombreuses fleurs à déposer

Peloton Luchtcadetten

Peloton de Cadets de l’Air

 

De Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht

La Musique Royale de la FAé

 

Vaderlandse vaandels

Drapeaux patriotiques

Links Luitenant-generaal Vl G. Vanhecke

en Generaal-majoor Vl F. Vansina

A gauche, le Lieutenant-général Avi G. Vanhecke

et le Général-major Avi F.Vansina

 

De voorzitter van de BAF Association tijdens zijn toespraak

Le président de la BAF Association durant son allocution

 

Luitenant-kolonel (R) Rombouts, vicevoorzitter,

organiseert het neerleggen van de bloemen

Le Lieutenant-colonel (R) Rombouts, vice-président,

organise le dépôt de fleurs

 

 

Generaal-majoor Vl F. Vansina voor het monument

Le Général-major Avi F. Vansina devant le monument

 

Léon Rubin, Luitenant-kolonel Vl op rust, legt een bloemstuk neer in naam van de oudgedienden RAF en SAAF

Léon Rubin, Lieutenant-colonel Avi en retraite, dépose une gerbe au nom des anciens RAF et SAAF

Chairman Michel de Norman et d ’Audenhove

en Vice Chairman Wg Cdr Rob Smeaton

voor de RAFA Belgian branch

Chairman Michel de Norman et d ’Audenhove

en Vice Chairman Wg Cdr Rob Smeaton

pour la RAFA Belgian branch

 

 

A. Ladame, ANSORA Air (France) en J. Verplancke NVROO LuM

A. Ladame, ANSORA Air (France) et J. Verplancke ANSORA FAé

 

 

Lt-gen Vl G. Vanhecke,

voor de VZW Luchtcadetten van België

Lt-gén Avi G. Vanhecke,

pour l’ASBL Cadets de l’Air de Belgique

Kol Vl G. Desmet,

voor de Oldtimers 15 Wing

Col Avi  G.Desmet,

pour Old Timers 15 Wing

 

Kol Vl  P. Jourez en Gen-majoor Vl W. De Brouwer,

voor de Vieilles Tiges van de Belgische Luchtvaart

Col Avi  P. Jourez et Gén-major Avi W. De Brouwer,

pour les Vieilles Tiges de l’Aviation belge

Gen-majoor Vl C. Goossens,

voor het Huis der Vleugels

Gén-major Avi C. Goossens,

pour la Maison des Ailes

 

Martin Désirotte, zoon van Kapitein Vl  F. Désirotte overleden in bevolen dienst op 23 03 1999

Martin Désirotte, fils du Capitaine Avi  F. Désirotte décédé en service commandé le 23 03 1999

M J. Boulard, voor de

Belgian Armed Forces Flying Personnel Association

M J. Boulard, pour la

Belgian Armed Forces Flying Personnel Association

 

Generaal-majoor Vl M. Audrit,

voor de Mirage 5 Pilots Association

Général-major Avi M. Audrit,

pour la Mirage 5 Pilots Association

Adj-Chef Vl P. Tamborijn en Kol Vl A. Gielis, voor Old Chaps 10 Wing

Adj-Chef Avi P. Tamborijn et Col Avi A. Gielis, pour Old Chaps 10 Wing

 

Kol Vl « Red » Dewaelheyns, peter van de Red Devils

Col Avi « Red » Dewaelheyns, parrain des Red Devils

P. Erauw en F. Geyssels,

voor de Erekorporaals van de 15 Wing

P. Erauw et F. Geyssels,

pour les Caporaux d’honneur du 15 Wing

 

Generaal-majoor Vl M. Audrit en Kolonel D. Van Rijckvorsel, voor Brussels Air Museum Fund

Gén-Major Avi M.Audrit et Colonel D. Van Rijckvorsel,

pour Brussels Air Museum Fund

Kolonel v/h Vlw Karina Luyckx, voor

Multi National Fighter Program (F-16)

Colonel d’Avi Karina Luyckx, pour

Multi National Fighter Program (F-16)

 

Belgian Air Force Ladies Club

Kol Vl G. Desmet, Lt-Gen v/h Vlw F. Florkin

en Lt-Gen Vl G. Vanhecke

Col Avi G. Desmet, Lt-Gén d’Avi F. Florkin

et Lt-Gén Avi G. Vanhecke