Agenda

Toekomstige activiteiten

 

- Remembrance Day 2017: 14 oktober 2017

*********************************

Voorbije activiteiten

 

- Bezoek aan KB: 9 juni 2017

- Verslag Algemene Vergadering 2017

- Remembrance Day: 15 oktober 2016

- Verslag Algemene Vergadering 2016

- Bezoek Bevekom van 18 maart 2016

- Remembrance Day 2015

- Bezoek Florennes van 27 maart 2015

 

*********************************

Toekomstige activiteiten

 

 

*********************************

Remembrance Day 2017

Datum: 14 oktober 2017

 

UITNODIGING

naar boven

*********************************

Voorbije activiteiten

 

 

*********************************

Bezoek aan Kleine-Brogel

Heeft plaatsgehad op vrijdag 9 juni 2017

 

naar boven

*********************************

Verslag van de Alg. Verg. van 4 maart 2017

Plaats: Huis der Vleugels, zaal Leboutte
Aanwezigen: 39 + 11 volmachten.

De voorzitter opent de vergadering te 10u30 en verwelkomt de aanwezigen.
Hij geeft het woord aan Generaal Van Caelenberge die de spreker inleidt: Kolonel Vl SBH Jeroen Poesen, die zal spreken over de operaties van de luchtcomponent, meer bepaald over Operatie Desert Falcon.
Hij benadrukt tevens de hoge kwaliteit van de activiteiten van de Luchtcomponent. Hij is zeer vereerd dat hij bij verschillende gelegenheden voor verschillende doelgroepen, mag spreken maar vooral vóór een forum van de voormalige en nog actieve mensen in de Air Component.
Na de uiteenzetting dankt de voorzitter de spreker met een traditioneel geschenkje.
Na een kleine pauze begint dan de eigenlijke AV.

Dagorde

Eerbetuiging aan de overleden leden.

De voorzitter brengt hulde aan 18 overleden leden. Enkele ogenblikken van ingetogenheid worden in acht genomen.

Verwelkoming van de nieuwe leden.

Op het einde van 2016 telt onze vereniging totaal 1535 leden.

Inleiding door de voorzitter.

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Alhoewel het ledenaantal per jaar toeneemt, ligt het streefdoel toch op een minimum van 5000 om geloofwaardig te kunnen overkomen als er positieve informatie moet worden gegeven in steun van de Luchtmacht en met haar volledig akkoord. Voor de werving van ‘actieve’ luchtmachters, zouden we kunnen stellen: iedereen is lid, met uitzondering van degenen die de wens uitdrukken dit niet te zijn. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.
Een van de verwezenlijkingen van de vereniging is de uitgave van Wings, een kwalitatief hoogstaand luchtvaartblad dat per editie meer waard is dan het betaalde lidgeld. 
Een ander voordeel voor onze leden betreft de gunstige prijsvoorwaarden bij VIP-formules zoals vorig jaar bij de Belgian Air Force Days in Florennes. De aangeboden verminderingen bedragen ook reeds meer dan het gevraagde lidgeld voor de BAF Association, dat maar een bescheiden € 15 bedraagt.
De voorzitter doet een oproep naar alle leden om zich in te zetten om nieuwe leden aan te werven, elk in zijn eigen kennissen- en werkkring.

Goedkeuring van de notulen van de SAV van 16 april 2016.

De notulen worden goedgekeurd.

Verkiezing van leden van de Raad van Bestuur.

6 leden zijn uittredend en herkiesbaar:
Jan Bossuyt, François Florkin, Pieter Janssens, Léon Rubin, Danny Van Brusselen, Jürgen Verstaen.
Marie-Jeanne Boulard-Hody is overleden en Gérard Van Caelenberge is ontslagnemend.
Er is één nieuw kandidaat-bestuurslid: Gilbert Parewyck.
Allen worden met handgeklap (her)verkozen.
Er blijft 1 plaats te begeven in de Raad van Bestuur.
De voorzitter doet een oproep aan jongeren om zich kandidaat te stellen.

Rekeningen 2016.

Resultaten eind december 2016.
De schatbewaarder stelt de informatie voor over:
- De staat van ontvangsten en uitgaven op 31/12/2016.
- De balans op 31/12/2016.
Het bezit van de Belgian Air Force Association bedraagt op 31/12/2016: € 22.690,49
Verslag van de controleur: de heer Jan Vingerhoets heeft de boekhouding nagezien en juist bevonden.
De voorzitter stelt voor dat de AV ontheffing zou verlenen aan de penningmeester, de beheerders en de controleur van de rekeningen. Dit voorstel wordt door de AV goedgekeurd en ontheffing wordt verleend.

Begroting 2017

De “Budgettaire vooruitzichten 2017” worden door de schatbewaarder voorgesteld.
Nazicht van de boekhouding: de heer Jan Vingerhoets & Luc Defrancq hebben voorgesteld om de boekhouding van 2017 na te zien. De AV gaat hiermee akkoord.

Lidgeld 2018

Inwoner België: 15 Euro; Inwoner Europa, buiten België: 40 Euro; Inwoner buiten Europa: 45 Euro.

Vooruitblik op de activiteiten van 2017.

Er wordt aan iedereen een inspanning gevraagd om individueel en in verschillende luchtvaartverenigingen aan ledenwerving te doen.
Op vrijdag 9 juni 2017 wordt er een bezoek aan de basis van Kleine Brogel voorzien.
Er komt een inschrijvingsformulier op de website en mogelijks bij de verspreiding van Wings 10.
De jaarlijkse Remembrance Day zal doorgaan op zaterdag 14 oktober 2017 aan het monument naast de Luchtvaart afdeling van het Koninklijk Legermuseum.

Slotwoord.

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid. Hij wijst erop dat de Raad van Bestuur niet alleen alle taken op zich kan nemen en dat er voor de verschillende werkgroepen (Communicatie, Ledenwerving, Historiek, …) medewerkers gezocht worden om de vereniging verder te laten evolueren.

De vergadering eindigt om 12u20

naar boven

*********************************

Remembrance Day - 15 oktober 2016

De Remembrance Day 2016 vond plaats aan het monument van de militaire luchtvaart, in het Jubelpark in Brussel. Daarop zijn de namen gegraveerd van meer dan 900 militairen van de Luchtcomponent die tijdens de dienst het leven lieten. Luitenant-generaal vlieger op rust Guido Vanhecke herdacht hun offer met een toespraak. Hij benadrukte ook dat "wij geen nieuwe namen meer op deze muur willen schrijven."

Toespraak

naar boven

*********************************

Verslag van de Alg. Verg. van 16 april 2016

Plaats          : Huis der Vleugels, zaal Leboutte
Aanwezigen  : 37 + 13 volmachten.

De voorzitter opent de vergadering te 10u30 en verwelkomt de aanwezigen.

Eerbetuiging aan de overleden leden.
De voorzitter brengt hulde aan 18 overleden leden. Enkele ogenblikken van ingetogenheid worden in acht genomen.

Verwelkoming van de nieuwe leden.
Er zijn 1173 leden in het totaal.

Dagorde

Inleiding door de voorzitter.

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Alhoewel het ledenaantal na vijf jaar niet slecht is ligt het streefdoel toch op een minimum van 5000 om geloofwaardig te kunnen overkomen als er positieve informatie moet worden gegeven in steun van de Luchtmacht en met haar volledig akkoord. Een probleempunt is de werving van ‘actieve’ luchtmachters. Er moet meer bekendheid komen in de eenheden om liefst zo snel mogelijk een ledenaantal van 2000 te bereiken.
Een van de verwezenlijkingen van de vereniging is de uitgave van Wings, een kwalitatief hoogstaand luchtvaartblad dat per editie meer waard is dan het betaalde lidgeld.
Een ander voordeel voor onze leden betreft de gunstige prijsvoorwaarden voor verschillende VIP formules op de Belgian Air Force Days in Florennes. De aangeboden verminderingen bedragen ook reeds meer dan het gevraagde lidgeld voor de BAF Association, dat nog steeds maar een bescheiden € 10 bedraagt.
De voorzitter doet een oproep naar alle leden om zich in te zetten om nieuwe leden aan te werven, elk in zijn eigen kennissen- en werkkring.

  Goedkeuring van de notulen van de SAV van 07 maart 2015.

De notulen worden goedgekeurd.

  Verkiezing van leden van de Raad van Bestuur.

  De 15 actuele bestuursleden worden vernoemd.

  Michel Audrit, Marie-Jeanne Boulard-Hody, Eric Rombouts, Gilbert Desmet, Camille Goossens, Gérard Van Caelenberghe, Claude Van de Voorde, en Guido Vanhecke zijn uittredend en herkiesbaar, Er zijn 08 kandidaten voor de 08 beschikbare plaatsen. Allen worden met handgeklap herverkozen. De Raad van Bestuur is nu voltallig (15 bestuursleden).

Begroting 2015.

  Resultaten eind december 2015.

De schatbewaarder stelt de informatie voor over:
- De staat van ontvangsten en uitgaven op 31/12/2015.
- De balans op 31/12/2015.

  Het bezit van de Belgian Air Force Association bedraagt op 31/12/2015: € 20.756,29
  Verslag van de controleur: de heer L. Hadermann & de heer Jan Vingerhoets hebben de boekhouding nagezien en juist bevonden.

  De voorzitter stelt voor dat de AV ontheffing zou verlenen aan de penningmeester, de beheerders en de controleur van de rekeningen. Dit voorstel wordt door de AV goedgekeurd en ontheffing wordt verleend.

  Begroting 2016
  De “Budgettaire vooruitzichten 2016” worden door de schatbewaarder voorgesteld.
  Nazicht van de boekhouding: de heer L. Hadermann & Jan Vingerhoets hebben voorgesteld om de boekhouding van 2016 na te zien. De AV gaat hiermee akkoord.

Lidgeld 2017

  Inwoner België: 15 Euro Inwoner Europa, buiten België: 40 Euro Inwoner buiten Europa: 45 Euro

  Vooruitblik op de activiteiten van 2016.
  Er wordt aan iedereen een inspanning gevraagd om individueel en in verschillende luchtvaartverenigingen aan ledenwerving te doen.
  Voor de Belgian Air Force Days krijgen onze leden verschillende voordelige VIP formules aangeboden.
  De jaarlijkse Remembrance Day zal doorgaan op 15 oktober 2016 aan het monument naast de Luchtvaart afdeling van het Koninklijk Legermuseum.
  Voor het jaar 2017 wordt een bezoek aan de basis Kleine-Brogel overwogen.

 Slotwoord.

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid. Hij wijst er op dat de Raad van Bestuur niet alleen alle taken op zich kan nemen en dat er voor de verschillende werkgroepen (Communicatie, Ledenwerving, Historiek, …) medewerkers gezocht worden om de vereniging verder te laten evolueren.

De vergadering eindigt om 11u20

Na de Algemene Vergadering volgt een briefing over de Operatie Desert Falcon, gegeven door LtKol Vl Alex ROOSE.

naar boven

*********************************

Bezoek aan Bevekom van 18 maart 2016

 

De BAF Association in Bevekom

Op vrijdag 18 maart, niettegenstaande een dichte mist, zijn een zestigtal leden van de Belgian Air Force Association naar Bevekom getrokken. Ze werden daar onthaald door Kolonel Vlieger Georges ‘’Giorgio’’ Franchomme, bevelhebber van de 1e Wing en door Kolonel Vlieger Frédéric ‘’Gigi’’ Givron, hoofd van het Competentiecentrum Luchtcomponent (CCAir).

Het bezoek vangt aan met enkele welkomstwoorden van Luitenant-generaal Vlieger Guido Vanhecke, gewezen Stafchef van de LuM, voorzitter van de BAF Association, gevolgd door een overzicht van het dagprogramma door Generaal-majoor Vlieger Michel Audrit, eerste bevelhebber van  de Luchtcomponent en bestuurslid van de vereniging.

Twee zeer gedetailleerde briefings worden gegeven, eerst door de Commandant van de 1e Wing dan door deze van CCAir. Kolonel Vlieger Franchomme toont dat Bevekom een grote basis is, essentieel in het organigram van de Luchtcomponent. Hier bevinden zich niet alleen de Marchetti en helikopter (A-109 en NH-90) smaldelen, maar ook de verschillende onderhoudsniveau ’s voor deze luchtvaartuigen en deze voor de Alfa-Jet. Belangrijke operationele eenheden voor de werking, voor de bescherming van vliegtuigen en personeel zijn er ook actief en nemen deel aan de ontplooiingen tijdens externe zendingen, ook voor andere Wings.

De CCAir, voorgesteld door Kolonel Givron, is een kwaliteitsvol vormingscentrum gericht op alle functies die op een militair vliegveld vertegenwoordigd zijn, uitgezonderd de technische vormingen die in Saffraanberg gegeven worden.

Daarna begeven de deelnemers zich naar de helikopterzone waar vliegtuigen en materiaal tentoongesteld werden in een dichte mist. De NH90 Kaaiman TTH, Agusta A-109, SF-260 Marchetti, Piper Cub ‘’sleepvliegtuig’’ en het zweefvliegtuig hebben (bijna) geen geheimen meer voor de bezoekers dankzij Julie, Kaaiman NH-90TTH piloot, en Ke² en Psycho, SF-260 Marchetti instructeurs. Met veel overgave hebben ze de talrijke vragen van een zeer geïnteresseerd publiek beantwoord. Het ontdekken van alle aspecten van de Kaaiman, de nieuwe helikopter van de 1e Wing, zal zeker als een van de sterke momenten van dit bezoek blijven hangen.

In de nieuwe loods die normaal gezien de NH-90 TTH herbergt, hebben CRBN specialisten, experten in de strijd tegen Chemische, Bacteriologische, Radiologische en Nucleaire dreigingen, en Force Protection personeel het huidige topmateriaal voorgesteld. Hier ook hebben de technische en ergonomische evolutie van de wapens gebruikt door de Aircommando’s en de “Protection Forces” een sterke indruk nagelaten op de oudgedienden, waarvan sommigen nog met “Sten” of “Thompson” geschoten hebben.

Toen het aperitiefuurtje aanbrak heeft de brandweer een rondje aangeboden door middel van een demonstratie met het nieuwe Panther voertuig. Voorzien van de laatste snufjes kunnen deze voertuigen op alle gebied tussenkomen, zelfs bij het bevrijden van de pilo(o)t(en). De brandweermannen volgen een lange opleiding in de Fire School van EBBE.

Na een uitstekende maaltijd in “La Chise” is iedereen naar een andere parel van de basis getrokken: het Historical Center van de 1e Wing. De voorzitter Michel Vandermaelen en zijn ploeg, Laurence, Michel, Pitou, Raymond of Jef, allen vrijwilligers, hebben de geschiedenis van de basis toegelicht, alsook die van het personeel en van de vliegtuigen. Alles werd gekruid met de nodige sterke anekdotes (hier lieten de oudgedienden zich ook niet onbetuigd) en vele weinig gekende technische details. Er wordt zeer veel materiaal tentoongesteld over alle periodes gaande vanaf de oprichting van de basis tot vandaag.

Het was een mooie dag vol afwisseling en goed gevuld waarvan de deelnemers ten zeerste genoten hebben.

Afspraak volgend jaar in de 10e Wing van Kleine-Brogel.

Serge NEMRY
Belgian Air Force Association
vertaling J. Vingerhoets

naar boven

*********************************

Remembrance Day 2015

 

De “Belgian Air Force Association” heeft de “Remembrance Day” ceremonie op zaterdag 17 oktober georganiseerd aan het monument gelegen in het Jubelpark (naast het Koninklijk Leger Museum).
Dit monument is gewijd aan de nagedachtenis van allen die hun leven gaven in bevolen luchtdienst.
Laat ons niet vergeten dat zij gestorven zijn om onze vrijheid, onze onafhankelijkheid en onze westerse waarden te vrijwaren.

Verslag van Serge Nemry:

De Remembrance Day plechtigheid van 17 oktober laatstleden, georganiseerd door de Belgian Air Force Association (BAF Association) met de steun van de Luchtcomponent, werd opgeluisterd door de aanwezigheid van Generaal-majoor Vl Frederik Vansina, bevelhebber van de Luchtcomponent en bestuurslid van de BAF Association, van Kolonel Shepard, USAF, Defensie attaché, en van Squadron Leader Ross Mc Kenzie, oud-voorzitter van de Royal Air Force Association en momenteel in functie bij NATO in het Allied Command Transformation. Meerdere hoofdofficieren van de verschillende Belgische staven, Korpscommandanten, Smaldeelcommandanten, officieren, onderofficieren korporaals en soldaten wonen de ceremonie bij. Vele oudgedienden van de Belgische Luchtmacht familie, nabestaanden en vrienden van de verdwenen piloten hielden er aan erbij te zijn. Een groot aantal leden van l’Association Nationale des Sous-officiers de Réserve de l’Armée de l’Air française (ANSORAA) vergezellen de Belgische NVROO, sommigen komen zelfs van de Prinsenstad (Orange – BA 115) in de Vaucluse. Elk Smaldeel wordt vertegenwoordigd door zijn vaandeldrager, piloot in de eenheid, waaronder, met de 45e verjaardag van de inlijving van vrouwen in het leger, 2 vrouwelijke piloten, die het 18 Smd (NH90-MTH – Bevekom) en het 40 Smd (NH90-NFH – Koksijde) vertegenwoordigen. Twee pelotons Luchtcadetten, enkelen zullen enkele dagen later hun vleugels ontvangen, begrenzen de plaatsen bestemd voor het publiek. Zij zullen ook de neerleggers van de bloemenkransen begeleiden. Tenslotte verzekert de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht, onder de leiding van Adjudant-majoor Lecomte de muzikale omkadering. Op deze herfstmorgen weerklinken de Brabançonne, de Mars van de Luchtmacht, de Mars van de Royal Air Force en de Last Post als herinneringshymnes. Een Britse toets wordt gegeven door een “bagpiper” die de sfeer in het park opluisterde met de muziek van zijn doedelzak.
Luitenant-generaal Vl Guido Vanhecke, van 1991 tot 2001 bevelhebber van de Luchtmacht en voorzitter van de BAF Association gaf een meesterlijke toespraak, met een oproep naar de politiekers voor meer inzicht. In dit jaar met de 100e verjaardag van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), met de herdenkingen van de “Battle of Britain” en de 70e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945), heeft Guido Vanhecke specifiek gewezen op het onstabiele en gevaarlijke tijdperk waarin we vandaag leven. Na 70 jaar vrede, zegt hij, mogen we onze verdedigingsmiddelen niet uit verwaarlozen en niet enkel rekenen op de middelen van onze geallieerden. We staan weer tegenover vele gevaren die we sedert het einde van de Koude Oorlog niet meer gekend hebben. Duidelijk geëmotioneerd sluit hij zijn toespraak af met een donderend “Leve de Luchtmacht – leve België” (toespraak volledig te beluisteren op onze site).
Daarna nodigde Luitenant-kolonel (R) Eric Rombouts, vicevoorzitter van de BAF Association, Generaal-majoor Vl F. Vansina uit om de bloemenkrans van Comopsair neer te leggen aan de voet van het standbeeld. Dan volgden de vertegenwoordigers van 42 groeperingen of verenigingen die na elkaar de marmeren muur verder met kleurige bloemen tooiden. Na een klinkende Brabançonne heeft iedereen nog een witte roos neergelegd aan het monument. Deze zeer mooie emotionele en voorname plechtigheid werd afgesloten met een receptie in het centrum van het ‘Luchtvaartmuseum’ waar positieve commentaren weerklonken over het verloop van de Remembrance Day.

Een grote ceremonie zoals deze vraagt voorbereiding. De avond ervoor hebben vrijwilligers van de BAF Association en IPR Comopsair met borstels en dweilen dit grote gedenkteken opgekuist. Voor de plechtigheid hebben Luchtcadetten een keten gevormd om de stoelen voor het publiek af te laden en op hun plaats te zetten, terwijl andere met de coördinatoren bezig waren de bloemenkransen in een vooropgestelde volgorde op het grasperk te schikken. Volgend jaar zal het op zaterdag 15 oktober, dag op dag, 70 jaar geleden zijn dat de Luchtmacht opgericht werd.

vertaling: J. Vingerhoets

Foto's: Serge Nemry

Foto's: Jef Pets

Toespraak Eric Rombouts (via Jef Pets)

Toespraak Guido Vanhecke (via Jef Pets)

naar boven

*********************************


Bezoek aan Florennes van 27 maart 2015

Op vrijdag 27 maart komen een zestigtal leden van de Belgian Air Force Association samen op de basis van Florennes. Op het programma staan een briefing, een didactische tentoonstelling en een uitgebreid bezoek aan het Spitfire museum.

Na de gebruikelijke verwelkomingskoffie krijgt het gezelschap in de “Mirage” zaal een gedetailleerde uiteenzetting over de geschiedenis van de basis, over de structuur en organisatie ervan, met cijfers en bijkomende uitleg, en tevens een uitgebreide analyse van vroegere en actuele operaties. De dirigent van de dag, Kolonel Vlieger Thierry Dupont, Korpscommandant van de 2de Tactische Wing, begint dan aan het operationele luik met, ter illustratie, video’s opgenomen door F-16’s in actie.
Het is indrukwekkend om de aanval op een doel in beeld te zien en de opgenomen radiocommunicatie te horen tussen de verschillende spelers (piloten, grondtroepen) met daarbij de deskundige commentaar van de baas van EBFS. Het veelvoud aan details, uitleg en verduidelijkingen draagt ertoe bij om de ingewikkeldheid van buitenlandse operaties en de werklast van de piloten beter te begrijpen.

Na iets meer dan een uur zeer levendige en leerrijke briefing vertrekken de bezoekers richting ex-TLP loods om er beurtelings kennis te maken met een F-16 met verschillende configuraties van luchtverdedigings- en grondsteun-bewapening, met twee militairen van de “Special Forces” in gevechtsuitrusting, verschillende types wapens en de middelen voor bescherming en nucleaire, bacteriologische en chemische oorlogsvoering. Een bezoek aan de stand van het 80 UAV Smaldeel geeft ons de kans om van dichtbij de (UAV) B-Hunter drones (onbemande vliegtuigen) te bekijken, voor sommigen voor de eerste keer. Ter afsluiting van de voormiddag volgt nog een heftige demonstratie van Balkis, explosievensnuffelhond van 9 jaar (Mechelaar) en de trots van zijn meester Korporaal Bernard Famerée. De hond heeft niet veel tijd nodig om de bergplaats van de explosieven aan te duiden.

Een uitstekend koud buffet, verzorgd door een traiteur, oudgediende van de keuken van Florennes, wordt door iedereen goed gesmaakt. Na het dessert is er nog het bezoek aan het Spitfire museum, waar uitzonderlijke verzamelingen te zien zijn, tot grote waardering van het gezelschap. http://www.museespitfire.be/

Kolonel Vlieger b.d. “Phil” Dambly, oud-bevelhebber van de 2de Wing, en Adjudant Mineo zijn onze gids en hebben veel anekdotes en bijzonderheden te vertellen over het tentoongestelde materiaal. De namiddag wordt op een aangename manier afgerond met een vriendschapsdronk, een mooi einde aan de zeer geslaagde eerste uitstap van de Belgian Air Force Association, afgaande op de commentaren van de deelnemers.

De vereniging wenst Kolonel Vlieger TH. Dupont, Adjudant R. Fontaine en het personeel van Florennes dat de leden van de BAF Association verwend heeft door zijn beschikbaarheid en de klaarheid van de gegeven uitleg, hartelijk te bedanken.

Serge NEMRY
Belgian Air Force Association
vertaling J. Vingerhoets

naar boven

*********************************