Agenda

Toekomstige activiteiten

 

- Bezoek aan de 15 Wing te Melsbroek: 18 mei 2018

*********************************

Voorbije activiteiten

 

- Algemene Vergadering 2018

- Remembrance Day 2017: 14 oktober 2017

- Bezoek aan KB: 9 juni 2017

- Verslag Algemene Vergadering 2017

- Remembrance Day: 15 oktober 2016

- Verslag Algemene Vergadering 2016

- Bezoek Bevekom van 18 maart 2016

 

*********************************

Toekomstige activiteiten

 

 

*********************************

Bezoek aan de 15 Wing: 18 mei 2018

ENKEL VOOR LEDEN

Vrijdag 18 mei 2018

Programma
09u30: Ontvangst; koffie/water (Mess “Ranch”)
10u00: Briefing door de Base Co van de 15W Luchttransport
11u30: Bezoek aan de basis
13u15: Lunch (vegetarisch mogelijk)
14u30: Bezoek aan het Museum Dakota
15u30: Mogelijkheid tot drink in de bar (eigen kosten)
18u00: Einde bezoek

Betaling van € 25 per persoon dient ten laatste te gebeuren op 07/05/2018 op de rekening van Belgian Air Force Association.

Opmerking:
Het aantal deelnemers is beperkt tot 100, de inschrijvingen worden afgesloten eens dit aantal bereikt is.

Inschrijvingsformulier (pdf)

naar boven

*********************************

Voorbije activiteiten

 

 

*********************************

Verslag van de Alg. Verg. van 17 maart 2018

Plaats: Huis der Vleugels, zaal Leboutte
Aanwezigen: 31 + 14 volmachten.

De voorzitter opent de vergadering te 10u30 en verwelkomt de aanwezigen.
Hij geeft het woord aan Maj Vl Mike Depreitere, die zal spreken over de operaties van de luchtcomponent in Mali.
Hij schetst het gebied van de interventie, het is een groot land met veel zandwegen waar de temperaturen hoog kunnen oplopen. Het stof en de hoge temperaturen bemoeilijken de operaties en zorgen voor een beperkte reikwijdte voor de NH90.
De luchtcomponent is daar actief sinds 1 maart en de operaties lopen tot juni 2018 maar zouden kunnen verlengd worden tot augustus 2018.
Na de uiteenzetting dankt de voorzitter de spreker met een traditioneel geschenkje.
Na een kleine pauze begint de eigenlijke AV.

Dagorde

Inleiding door de voorzitter.

Een woordje van dank wordt uitgesproken voor alle leden van de Raad van Bestuur die zich onbaatzuchtig inzetten voor de vereniging. Een speciale dank gaat naar generaal Camille Goossens, die nu ontslag neemt maar medeoprichter is van BAFA, en die er altijd over gewaakt heeft dat de waarden waarvoor BAFA staat steeds werden gerespecteerd.

Eerbetuiging aan de overleden leden.

De voorzitter brengt hulde aan 12 overleden leden. Enkele ogenblikken van ingetogenheid worden in acht genomen.

Goedkeuring van de notulen van de SAV van 4 maart 2017.

De notulen worden goedgekeurd.

Rekeningen 2017.

Resultaten eind december 2017.
De schatbewaarder stelt de informatie voor over:
- De staat van ontvangsten en uitgaven op 31/12/2017.
- De balans op 31/12/2017.
Het bezit van de Belgian Air Force Association bedraagt op 31/12/2017: € 24.774,55
Verslag van de controleur: de heren Jan Vingerhoets en Luc Defrancq hebben de boekhouding nagezien en juist bevonden.
De voorzitter stelt voor dat de AV ontheffing zou verlenen aan de penningmeester, de beheerders en de controleur van de rekeningen. Dit voorstel wordt door de AV goedgekeurd en ontheffing wordt verleend.

Begroting 2018

De “Budgettaire vooruitzichten 2018” worden door de schatbewaarder voorgesteld.
Nazicht van de boekhouding

De heer Luc Defrancq is kandidaat om de boekhouding van 2018 na zien. De AV gaat hiermee akkoord.

Lidgeld 2019

Inwoner België: 15 Euro Inwoner Europa, buiten België: 40 Euro Inwoner buiten Europa: 45 Euro.
De voorzitter wijst erop dat we in de toekomst waarschijnlijk geen gebruik meer zullen kunnen maken van de faciliteiten van defensie voor wat betreft de drukkerij en voordelig posttarief.
Hij deelt ook mee dat de RvB heeft beslist om de luchtkadetten voor 1 jaar lid te maken van BAFA en hen zo, via Wings, de smaak te laten proeven.

Verkiezing van leden van de Raad van Bestuur.

4 leden zijn uittredend en herkiesbaar:
Gilbert Desmet, Claude Van De Voorde, Guido Vanhecke, Frederik Vansina.
Ontslagnemend:
Camille Goossens.
Er zijn nog 2 plaatsen te begeven, er zijn 2 kandidaat-bestuursleden: Jean-Pierre Michiels, Dirk Roels.
Allen worden met handgeklap (her)verkozen.
De RvB is nu, met 15 leden, voltallig.

Vooruitblik op de activiteiten van 2018.

Er wordt aan iedereen een blijvende inspanning gevraagd om individueel en in verschillende luchtvaartverenigingen aan ledenwerving te doen.
Op vrijdag 18 mei 2018 wordt er een bezoek aan de 15W Melsbroek voorzien.
Er komt eerstdaags een inschrijvingsformulier op de website.
De Belgian Air Force Days zijn voorzien op 8 en 9 september 2018 in Kleine Brogel, info volgt later.
De jaarlijkse Remembrance Day zal doorgaan op zaterdag 13 oktober 2018 aan het monument naast de Luchtvaart afdeling van het Koninklijk Legermuseum.

Slotwoord.

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid.
De vergadering eindigt om 12u10

 

naar boven

*********************************

Remembrance Day 2017

Heeft plaatsgehad op 14 oktober 2017

De plechtigheid van de Remembrance Day 2017, georganiseerd  door de Belgian Air Force Association, heeft op zaterdag 14 oktober plaatsgehad aan het monument van de Luchtmacht waarop de namen staan van de overledenen in bevolen luchtdienst. Dit intens moment van herdenking, onder een mooie herfstzon, heeft bij de kransneerlegging verschillende actieve en voormalige Luchtmacht autoriteiten alsook families en vrienden van de slachtoffers en sympathisanten samengebracht. De herdenking, voorgezeten door Luitenant-generaal vlieger bd Guido Vanhecke werd vereerd met de aanwezigheid van Generaal majoor vlieger Frederic Vansina, Air Component Commander. De fanions van de Smaldelen, de vaandels van de vaderlandslievende verenigingen en twee pelotons van de Luchtkadetten omkaderden het geheel. De Luchtkadetten verzorgden de logistiek en begeleidden de kransneerlegging. Nadat het Nationaal Volkslied, prachtig uitgevoerd door de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht onder leiding van Adjudant-majoor Dominique Lecomte, weerklonk, legden de aanwezigen witte rozen aan de voet van het monument waarop ten eeuwigen dage 900 namen zijn gegraveerd.

 

 

Toespraak van de voorzitter van de BAF Association

Remembrance Day 2017,
Dames, heren, beste vrienden,
Mesdames, messieurs, chers amis,
Dear friends

Eens te meer staan we hier samen, aan dit mooie monument dat zo symbolisch is voor onze Luchtmacht.
Het luchtwapen houdt de diamant van licht, voorspoed, kennis en democratie hoog in de lucht om deze waarden te tonen en met iedereen te delen.
Maar hiervoor werd en wordt een zeer hoge prijs betaald, met name de meer dan 900 jonge levenslustige mensen, die hun leven gaven en die op deze muur staan. Deze muur die als een concave lens die al deze offers, in haar brandpunt verzamelt en aan de gemeenschap toont en offert.
Niet alleen de twee wereldoorlogen maar ook de koude oorlog en de noodzaak om ten allen tijde, ook en vooral nu nog een performant en ontradend luchtwapen te hebben, hebben een zware tol geëist.
Samen met jullie allen hier aanwezig wil ik eens te meer hulde brengen aan al deze gevallen vrienden, hier vermeld en voor altijd in deze muur gebeiteld. Maar in deze hulde en dankbetuiging wil ik ook alle Luchtmacht mensen betrekken, in de lucht of op de grond, nog levenden of al overleden, actief of op rust. Alle militairen die door hun inzet voor onze gemeenschap de vrede en welstand hebben helpen vrijwaren en nu nog uiterst gevaarlijke taken uitvoeren om, de door onze regering aangegane verbintenissen, na te komen.

Si nos hommes et femmes risquent régulièrement leur vie pour accomplir les engagements que nos responsables politiques ont pris on peut espérer que ces mêmes responsables votent et fournissent les moyens pour accomplir ces missions.
Mais ce que nous pouvons, non seulement espérer, mais aussi exiger, c’est que ces responsables politiques, y compris les députés, respectent et apprécient à leur juste valeur les efforts de ces hommes et femmes, qui loin de leurs familles, réalisent les engagements que le gouvernement a pris.
Nos pilotes attendent toujours les excuses de certains députés et de certains rédacteurs qui ont trouvé nécessaire d’incriminer nos pilotes en mission en Irak et en Syrie d’avoir mal accompli leurs mission, et ce, en se basant uniquement sur des statistiques et des pseudo-calculs de probabilités. «  Shame on you » messieurs. L’enquête a prouvé que vous aviez été un peu trop rapide à la gâchette et que vous aviez tort.
Heureusement que nos pilotes pensent, eux, avant d’agir.

Het Luchtwapen is een uiterst belangrijke factor in het «  Peace keeping «  of « Peace restoring » proces en zal dit nog vele jaren zijn. De vervanging van de gevechtsvliegtuigen, de F16, liefst vóór hun vijftigste verjaardag, is dan zeker geen luxe vervanging maar een bittere noodzaak. Het is een dossier dat met de nodige sereniteit maar tevens met prioriteit zou moeten behandeld worden. De pers, de politiek, Jan en alleman krijgt vandaag recht op het kapittel om uit te leggen wat we nu wel en wat we niet zouden moeten kopen. Plots is iedereen expert en weet wat belangrijk en nodig is. Alle mogelijke argumenten en redeneringen worden over de burgers uitgestort. Economische, diplomatieke, historische en simplistische redeneringen van zelf verklaarde experten, zullen nu eens zeggen of we wel vliegtuigen nodig hebben of niet en zo ja, met welk toestel de komende generaties van piloten hun leven zullen moeten riskeren. Zelden of nooit zien we in al die verklaringen en betogen het advies verschijnen van de echt geïnteresseerden, van de beroeps, de experten in het vak, de Luchtmacht.
Wat belangrijk is, is dat in de toekomst onze Belgische piloten, samen met hun bondgenoten, hun belangrijke taken verder zullen kunnen vervullen zonder het risico te lopen om, ten gevolge van een verkeerde beslissing, op deze muur terecht te komen.

Maintenant que l’instabilité mondiale risque de nous plonger dans des situations que nous ne connaissons plus depuis plus d’un demi- siècle, maintenant que la diplomatie et le dialogue sont remplacés par des speakerines exaltées en kimono et par des tweets enfantins et grossiers ce n’est pas le moment de faire une impasse dans nos efforts de défense et d’abandonner ce en quoi nous excellons, notre capacité aérienne.
Je ne peux qu’espérer que la sagesse et le bon sens, auront le dernier mot et que l’option retenue tiendra compte des avis des responsables de la Force Aérienne et donc du respect pour la sécurité et la vie de nos pilotes.

Hier sluit ik dan naar goede gewoonte af met een gedicht, en vandaag is dat er een van Alexandra Benakis en is eerbetuiging aan de echtgenotes en partners.
Et comme chaque année je clôture ce discours avec un poème qui cette année est de la main d’Alexandra Benakis et est hommage aux épouses et partenaires.

Air Force Wife's Prayer
An Air Force wife has so much to bear,
She's everything at once, no one could compare,
When God made her, he had perfection in mind,
For nowhere on Earth is another of her kind,
She leads a life not many would choose,
For her job is the hardest in the military to do,
She is courageous and strong, one would say made of steel,
But way deep down is a heart that can feel,
She stands by her husband, so proud and so tall,
And waits many nights by the phone for a call,
She's Mommy and Daddy all rolled into one,
She'll never rest easy until her job's done,
She sits all alone and in silence she cries,
Did I do a good job, is my family all right?
But deep in her heart she knows that it's true,
God is right beside her helping her through.

Chers amis merci d’être ici avec nous à ce jour et j’espère vous revoir l’année prochaine le 13 octobre 2018.
Beste vrienden van harte bedankt dat jullie hier met ons waren en ik hoop jullie hier volgend jaar terug te zien op 13 oktober 2018.
Leve de Luchtmacht, leve België

Vive la Force Aérienne, vive la Belgique

naar boven

*********************************

Bezoek aan Kleine-Brogel

Heeft plaatsgehad op vrijdag 9 juni 2017

 

naar boven

*********************************

Verslag van de Alg. Verg. van 4 maart 2017

Plaats: Huis der Vleugels, zaal Leboutte
Aanwezigen: 39 + 11 volmachten.

De voorzitter opent de vergadering te 10u30 en verwelkomt de aanwezigen.
Hij geeft het woord aan Generaal Van Caelenberge die de spreker inleidt: Kolonel Vl SBH Jeroen Poesen, die zal spreken over de operaties van de luchtcomponent, meer bepaald over Operatie Desert Falcon.
Hij benadrukt tevens de hoge kwaliteit van de activiteiten van de Luchtcomponent. Hij is zeer vereerd dat hij bij verschillende gelegenheden voor verschillende doelgroepen, mag spreken maar vooral vóór een forum van de voormalige en nog actieve mensen in de Air Component.
Na de uiteenzetting dankt de voorzitter de spreker met een traditioneel geschenkje.
Na een kleine pauze begint dan de eigenlijke AV.

Dagorde

Eerbetuiging aan de overleden leden.

De voorzitter brengt hulde aan 18 overleden leden. Enkele ogenblikken van ingetogenheid worden in acht genomen.

Verwelkoming van de nieuwe leden.

Op het einde van 2016 telt onze vereniging totaal 1535 leden.

Inleiding door de voorzitter.

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Alhoewel het ledenaantal per jaar toeneemt, ligt het streefdoel toch op een minimum van 5000 om geloofwaardig te kunnen overkomen als er positieve informatie moet worden gegeven in steun van de Luchtmacht en met haar volledig akkoord. Voor de werving van ‘actieve’ luchtmachters, zouden we kunnen stellen: iedereen is lid, met uitzondering van degenen die de wens uitdrukken dit niet te zijn. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.
Een van de verwezenlijkingen van de vereniging is de uitgave van Wings, een kwalitatief hoogstaand luchtvaartblad dat per editie meer waard is dan het betaalde lidgeld. 
Een ander voordeel voor onze leden betreft de gunstige prijsvoorwaarden bij VIP-formules zoals vorig jaar bij de Belgian Air Force Days in Florennes. De aangeboden verminderingen bedragen ook reeds meer dan het gevraagde lidgeld voor de BAF Association, dat maar een bescheiden € 15 bedraagt.
De voorzitter doet een oproep naar alle leden om zich in te zetten om nieuwe leden aan te werven, elk in zijn eigen kennissen- en werkkring.

Goedkeuring van de notulen van de SAV van 16 april 2016.

De notulen worden goedgekeurd.

Verkiezing van leden van de Raad van Bestuur.

6 leden zijn uittredend en herkiesbaar:
Jan Bossuyt, François Florkin, Pieter Janssens, Léon Rubin, Danny Van Brusselen, Jürgen Verstaen.
Marie-Jeanne Boulard-Hody is overleden en Gérard Van Caelenberge is ontslagnemend.
Er is één nieuw kandidaat-bestuurslid: Gilbert Parewyck.
Allen worden met handgeklap (her)verkozen.
Er blijft 1 plaats te begeven in de Raad van Bestuur.
De voorzitter doet een oproep aan jongeren om zich kandidaat te stellen.

Rekeningen 2016.

Resultaten eind december 2016.
De schatbewaarder stelt de informatie voor over:
- De staat van ontvangsten en uitgaven op 31/12/2016.
- De balans op 31/12/2016.
Het bezit van de Belgian Air Force Association bedraagt op 31/12/2016: € 22.690,49
Verslag van de controleur: de heer Jan Vingerhoets heeft de boekhouding nagezien en juist bevonden.
De voorzitter stelt voor dat de AV ontheffing zou verlenen aan de penningmeester, de beheerders en de controleur van de rekeningen. Dit voorstel wordt door de AV goedgekeurd en ontheffing wordt verleend.

Begroting 2017

De “Budgettaire vooruitzichten 2017” worden door de schatbewaarder voorgesteld.
Nazicht van de boekhouding: de heer Jan Vingerhoets & Luc Defrancq hebben voorgesteld om de boekhouding van 2017 na te zien. De AV gaat hiermee akkoord.

Lidgeld 2018

Inwoner België: 15 Euro; Inwoner Europa, buiten België: 40 Euro; Inwoner buiten Europa: 45 Euro.

Vooruitblik op de activiteiten van 2017.

Er wordt aan iedereen een inspanning gevraagd om individueel en in verschillende luchtvaartverenigingen aan ledenwerving te doen.
Op vrijdag 9 juni 2017 wordt er een bezoek aan de basis van Kleine Brogel voorzien.
Er komt een inschrijvingsformulier op de website en mogelijks bij de verspreiding van Wings 10.
De jaarlijkse Remembrance Day zal doorgaan op zaterdag 14 oktober 2017 aan het monument naast de Luchtvaart afdeling van het Koninklijk Legermuseum.

Slotwoord.

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid. Hij wijst erop dat de Raad van Bestuur niet alleen alle taken op zich kan nemen en dat er voor de verschillende werkgroepen (Communicatie, Ledenwerving, Historiek, …) medewerkers gezocht worden om de vereniging verder te laten evolueren.

De vergadering eindigt om 12u20

naar boven

*********************************

Remembrance Day - 15 oktober 2016

De Remembrance Day 2016 vond plaats aan het monument van de militaire luchtvaart, in het Jubelpark in Brussel. Daarop zijn de namen gegraveerd van meer dan 900 militairen van de Luchtcomponent die tijdens de dienst het leven lieten. Luitenant-generaal vlieger op rust Guido Vanhecke herdacht hun offer met een toespraak. Hij benadrukte ook dat "wij geen nieuwe namen meer op deze muur willen schrijven."

Toespraak

naar boven

*********************************

Verslag van de Alg. Verg. van 16 april 2016

Plaats          : Huis der Vleugels, zaal Leboutte
Aanwezigen  : 37 + 13 volmachten.

De voorzitter opent de vergadering te 10u30 en verwelkomt de aanwezigen.

Eerbetuiging aan de overleden leden.
De voorzitter brengt hulde aan 18 overleden leden. Enkele ogenblikken van ingetogenheid worden in acht genomen.

Verwelkoming van de nieuwe leden.
Er zijn 1173 leden in het totaal.

Dagorde

Inleiding door de voorzitter.

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Alhoewel het ledenaantal na vijf jaar niet slecht is ligt het streefdoel toch op een minimum van 5000 om geloofwaardig te kunnen overkomen als er positieve informatie moet worden gegeven in steun van de Luchtmacht en met haar volledig akkoord. Een probleempunt is de werving van ‘actieve’ luchtmachters. Er moet meer bekendheid komen in de eenheden om liefst zo snel mogelijk een ledenaantal van 2000 te bereiken.
Een van de verwezenlijkingen van de vereniging is de uitgave van Wings, een kwalitatief hoogstaand luchtvaartblad dat per editie meer waard is dan het betaalde lidgeld.
Een ander voordeel voor onze leden betreft de gunstige prijsvoorwaarden voor verschillende VIP formules op de Belgian Air Force Days in Florennes. De aangeboden verminderingen bedragen ook reeds meer dan het gevraagde lidgeld voor de BAF Association, dat nog steeds maar een bescheiden € 10 bedraagt.
De voorzitter doet een oproep naar alle leden om zich in te zetten om nieuwe leden aan te werven, elk in zijn eigen kennissen- en werkkring.

  Goedkeuring van de notulen van de SAV van 07 maart 2015.

De notulen worden goedgekeurd.

  Verkiezing van leden van de Raad van Bestuur.

  De 15 actuele bestuursleden worden vernoemd.

  Michel Audrit, Marie-Jeanne Boulard-Hody, Eric Rombouts, Gilbert Desmet, Camille Goossens, Gérard Van Caelenberghe, Claude Van de Voorde, en Guido Vanhecke zijn uittredend en herkiesbaar, Er zijn 08 kandidaten voor de 08 beschikbare plaatsen. Allen worden met handgeklap herverkozen. De Raad van Bestuur is nu voltallig (15 bestuursleden).

Begroting 2015.

  Resultaten eind december 2015.

De schatbewaarder stelt de informatie voor over:
- De staat van ontvangsten en uitgaven op 31/12/2015.
- De balans op 31/12/2015.

  Het bezit van de Belgian Air Force Association bedraagt op 31/12/2015: € 20.756,29
  Verslag van de controleur: de heer L. Hadermann & de heer Jan Vingerhoets hebben de boekhouding nagezien en juist bevonden.

  De voorzitter stelt voor dat de AV ontheffing zou verlenen aan de penningmeester, de beheerders en de controleur van de rekeningen. Dit voorstel wordt door de AV goedgekeurd en ontheffing wordt verleend.

  Begroting 2016
  De “Budgettaire vooruitzichten 2016” worden door de schatbewaarder voorgesteld.
  Nazicht van de boekhouding: de heer L. Hadermann & Jan Vingerhoets hebben voorgesteld om de boekhouding van 2016 na te zien. De AV gaat hiermee akkoord.

Lidgeld 2017

  Inwoner België: 15 Euro Inwoner Europa, buiten België: 40 Euro Inwoner buiten Europa: 45 Euro

  Vooruitblik op de activiteiten van 2016.
  Er wordt aan iedereen een inspanning gevraagd om individueel en in verschillende luchtvaartverenigingen aan ledenwerving te doen.
  Voor de Belgian Air Force Days krijgen onze leden verschillende voordelige VIP formules aangeboden.
  De jaarlijkse Remembrance Day zal doorgaan op 15 oktober 2016 aan het monument naast de Luchtvaart afdeling van het Koninklijk Legermuseum.
  Voor het jaar 2017 wordt een bezoek aan de basis Kleine-Brogel overwogen.

 Slotwoord.

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid. Hij wijst er op dat de Raad van Bestuur niet alleen alle taken op zich kan nemen en dat er voor de verschillende werkgroepen (Communicatie, Ledenwerving, Historiek, …) medewerkers gezocht worden om de vereniging verder te laten evolueren.

De vergadering eindigt om 11u20

Na de Algemene Vergadering volgt een briefing over de Operatie Desert Falcon, gegeven door LtKol Vl Alex ROOSE.

naar boven

*********************************

Bezoek aan Bevekom van 18 maart 2016

 

De BAF Association in Bevekom

Op vrijdag 18 maart, niettegenstaande een dichte mist, zijn een zestigtal leden van de Belgian Air Force Association naar Bevekom getrokken. Ze werden daar onthaald door Kolonel Vlieger Georges ‘’Giorgio’’ Franchomme, bevelhebber van de 1e Wing en door Kolonel Vlieger Frédéric ‘’Gigi’’ Givron, hoofd van het Competentiecentrum Luchtcomponent (CCAir).

Het bezoek vangt aan met enkele welkomstwoorden van Luitenant-generaal Vlieger Guido Vanhecke, gewezen Stafchef van de LuM, voorzitter van de BAF Association, gevolgd door een overzicht van het dagprogramma door Generaal-majoor Vlieger Michel Audrit, eerste bevelhebber van  de Luchtcomponent en bestuurslid van de vereniging.

Twee zeer gedetailleerde briefings worden gegeven, eerst door de Commandant van de 1e Wing dan door deze van CCAir. Kolonel Vlieger Franchomme toont dat Bevekom een grote basis is, essentieel in het organigram van de Luchtcomponent. Hier bevinden zich niet alleen de Marchetti en helikopter (A-109 en NH-90) smaldelen, maar ook de verschillende onderhoudsniveau ’s voor deze luchtvaartuigen en deze voor de Alfa-Jet. Belangrijke operationele eenheden voor de werking, voor de bescherming van vliegtuigen en personeel zijn er ook actief en nemen deel aan de ontplooiingen tijdens externe zendingen, ook voor andere Wings.

De CCAir, voorgesteld door Kolonel Givron, is een kwaliteitsvol vormingscentrum gericht op alle functies die op een militair vliegveld vertegenwoordigd zijn, uitgezonderd de technische vormingen die in Saffraanberg gegeven worden.

Daarna begeven de deelnemers zich naar de helikopterzone waar vliegtuigen en materiaal tentoongesteld werden in een dichte mist. De NH90 Kaaiman TTH, Agusta A-109, SF-260 Marchetti, Piper Cub ‘’sleepvliegtuig’’ en het zweefvliegtuig hebben (bijna) geen geheimen meer voor de bezoekers dankzij Julie, Kaaiman NH-90TTH piloot, en Ke² en Psycho, SF-260 Marchetti instructeurs. Met veel overgave hebben ze de talrijke vragen van een zeer geïnteresseerd publiek beantwoord. Het ontdekken van alle aspecten van de Kaaiman, de nieuwe helikopter van de 1e Wing, zal zeker als een van de sterke momenten van dit bezoek blijven hangen.

In de nieuwe loods die normaal gezien de NH-90 TTH herbergt, hebben CRBN specialisten, experten in de strijd tegen Chemische, Bacteriologische, Radiologische en Nucleaire dreigingen, en Force Protection personeel het huidige topmateriaal voorgesteld. Hier ook hebben de technische en ergonomische evolutie van de wapens gebruikt door de Aircommando’s en de “Protection Forces” een sterke indruk nagelaten op de oudgedienden, waarvan sommigen nog met “Sten” of “Thompson” geschoten hebben.

Toen het aperitiefuurtje aanbrak heeft de brandweer een rondje aangeboden door middel van een demonstratie met het nieuwe Panther voertuig. Voorzien van de laatste snufjes kunnen deze voertuigen op alle gebied tussenkomen, zelfs bij het bevrijden van de pilo(o)t(en). De brandweermannen volgen een lange opleiding in de Fire School van EBBE.

Na een uitstekende maaltijd in “La Chise” is iedereen naar een andere parel van de basis getrokken: het Historical Center van de 1e Wing. De voorzitter Michel Vandermaelen en zijn ploeg, Laurence, Michel, Pitou, Raymond of Jef, allen vrijwilligers, hebben de geschiedenis van de basis toegelicht, alsook die van het personeel en van de vliegtuigen. Alles werd gekruid met de nodige sterke anekdotes (hier lieten de oudgedienden zich ook niet onbetuigd) en vele weinig gekende technische details. Er wordt zeer veel materiaal tentoongesteld over alle periodes gaande vanaf de oprichting van de basis tot vandaag.

Het was een mooie dag vol afwisseling en goed gevuld waarvan de deelnemers ten zeerste genoten hebben.

Afspraak volgend jaar in de 10e Wing van Kleine-Brogel.

Serge NEMRY
Belgian Air Force Association
vertaling J. Vingerhoets

naar boven

*********************************