Agenda

Toekomstige activiteiten

 

- Air Force Proms 2018

- Plechtige Mis van de Luchtmacht 2018

*********************************

Voorbije activiteiten

 

- Dark Falcon, Red Devils, demonstraties van parachutisten...

- Bezoek aan de 15 Wing te Melsbroek: 18 mei 2018

- Algemene Vergadering 2018

- Remembrance Day 2017: 14 oktober 2017

- Bezoek aan KB: 9 juni 2017

- Verslag Algemene Vergadering 2017

 

 

*********************************

Toekomstige activiteiten

 

 

*********************************

Air Force Proms - 2018

 

Woensdag 31 oktober 2018 - C.C. Sint-Pieters-Woluwe

naar boven

*********************************

Plechtige Mis van de Luchtmacht 2018

datum nog te bepalen

 

naar boven

 

*********************************

Voorbije activiteiten

 

 

*********************************

Dark Falcon, Red Devils, demonstraties van parachutisten...

Heeft plaatsgehad op zaterdag 23 juni en zondag 24 juni 2018

 

Allen naar de Aviation Days van Florennes-Cerfontaine !
Dark Falcon, Red Devils,  demonstraties van parachutisten…

  • De Royal Belgian Defence Aeroclub en het vliegveld van Cerfontaine openen respectievelijk hun deuren op zaterdag 23 en zondag 24 juni e.k. De 2de Tactische Wing verbindt zich tot dit dubbele evenement dat voor alles interactief wil zijn. Inderdaad, meerdere thematische en recreatieve activiteiten zullen 's morgens op de Vliegbasis van Florennes en 's namiddags op het vliegveld van Cerfontaine worden georganiseerd. Het publiek, waarvan de organisatoren hopen dat ze in groten getalen aanwezig zullen zijn, kunnen zo de wereld van de militaire en de toeristische luchtvaart onder alle verschillende vormen ontdekken en kunnen ook terecht op een infostand die de verschillende beroepen binnen het departement Defensie zal belichten. Vliegdemonstraties met in «avant-première» onze piloot Commandant vlieger Stefan «Vador» Darte en zijn Dark Falcon, demonstraties van militaire parachutisten, kennismakingsvluchten, statische exposities, historische re-enactments en andere attracties voor klein en groot zullen verschillende liefhebbers tevreden stellen. De nieuwsgierigsten onder hen zullen zelfs worden uitgenodigd om de geschiedenis van de 2de Tactische Wing via het Spitfire Museum te ontdekken. U heeft reeds begrepen dat dit weekend volledig toegewijd is aan de luchtvaart in zijn verschillende vormen. Opgelet, deze activiteit zal niet de allure van een nationale of internationale airshow kennen, maar het vooropgestelde doel van de organisatoren is het creëren van een lokaal luchtvaartenement voor het publiek.
  • Alle informatie is beschikbaar op de website www.florennesairbase.be

Wilt u meer weten over de Aviations Days ?

  • Aviations Days - Zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018
  • Opendoor Royal Belgian Defense Aéroclub, Vliegbasis van Florennes en het vliegveld van Cerfontaine
  • Vliegdemonstraties van de Luchtcomponent, statische exposities van sport- en militaire vliegtuigen, demonstraties van parachutisten, historische reconstituties, verschillende animaties op de grond, mogelijkheid om het Spitfire-museum te bezoeken…
  • Toegang: van 10h00 tot 14h00 op de Vliegbasis van Florennes (toegang via het Wachtlokaal Clairière, Route Charlemagne 191, 5620 Florennes)
  • Van 14h00 tot 18h00 op het vliegveld van Cerfontaine (Route des Lacs 50, 5630 Cerfontaine)
  • Drank en snacks ter plaatse verkrijgbaar
  • Gratis toegang en parking op beide sites
  • Alle informatie is beschikbaar op de website www.florennesairbase.be
(vrije vertaling door Mike Arren).

 

naar boven

*********************************

Bezoek aan de 15 Wing: 18 mei 2018

Heeft plaatsgehad op vrijdag 18 mei 2018

 

naar boven

*********************************

Verslag van de Alg. Verg. van 17 maart 2018

Plaats: Huis der Vleugels, zaal Leboutte
Aanwezigen: 31 + 14 volmachten.

De voorzitter opent de vergadering te 10u30 en verwelkomt de aanwezigen.
Hij geeft het woord aan Maj Vl Mike Depreitere, die zal spreken over de operaties van de luchtcomponent in Mali.
Hij schetst het gebied van de interventie, het is een groot land met veel zandwegen waar de temperaturen hoog kunnen oplopen. Het stof en de hoge temperaturen bemoeilijken de operaties en zorgen voor een beperkte reikwijdte voor de NH90.
De luchtcomponent is daar actief sinds 1 maart en de operaties lopen tot juni 2018 maar zouden kunnen verlengd worden tot augustus 2018.
Na de uiteenzetting dankt de voorzitter de spreker met een traditioneel geschenkje.
Na een kleine pauze begint de eigenlijke AV.

Dagorde

Inleiding door de voorzitter.

Een woordje van dank wordt uitgesproken voor alle leden van de Raad van Bestuur die zich onbaatzuchtig inzetten voor de vereniging. Een speciale dank gaat naar generaal Camille Goossens, die nu ontslag neemt maar medeoprichter is van BAFA, en die er altijd over gewaakt heeft dat de waarden waarvoor BAFA staat steeds werden gerespecteerd.

Eerbetuiging aan de overleden leden.

De voorzitter brengt hulde aan 12 overleden leden. Enkele ogenblikken van ingetogenheid worden in acht genomen.

Goedkeuring van de notulen van de SAV van 4 maart 2017.

De notulen worden goedgekeurd.

Rekeningen 2017.

Resultaten eind december 2017.
De schatbewaarder stelt de informatie voor over:
- De staat van ontvangsten en uitgaven op 31/12/2017.
- De balans op 31/12/2017.
Het bezit van de Belgian Air Force Association bedraagt op 31/12/2017: € 24.774,55
Verslag van de controleur: de heren Jan Vingerhoets en Luc Defrancq hebben de boekhouding nagezien en juist bevonden.
De voorzitter stelt voor dat de AV ontheffing zou verlenen aan de penningmeester, de beheerders en de controleur van de rekeningen. Dit voorstel wordt door de AV goedgekeurd en ontheffing wordt verleend.

Begroting 2018

De “Budgettaire vooruitzichten 2018” worden door de schatbewaarder voorgesteld.
Nazicht van de boekhouding

De heer Luc Defrancq is kandidaat om de boekhouding van 2018 na zien. De AV gaat hiermee akkoord.

Lidgeld 2019

Inwoner België: 15 Euro Inwoner Europa, buiten België: 40 Euro Inwoner buiten Europa: 45 Euro.
De voorzitter wijst erop dat we in de toekomst waarschijnlijk geen gebruik meer zullen kunnen maken van de faciliteiten van defensie voor wat betreft de drukkerij en voordelig posttarief.
Hij deelt ook mee dat de RvB heeft beslist om de luchtkadetten voor 1 jaar lid te maken van BAFA en hen zo, via Wings, de smaak te laten proeven.

Verkiezing van leden van de Raad van Bestuur.

4 leden zijn uittredend en herkiesbaar:
Gilbert Desmet, Claude Van De Voorde, Guido Vanhecke, Frederik Vansina.
Ontslagnemend:
Camille Goossens.
Er zijn nog 2 plaatsen te begeven, er zijn 2 kandidaat-bestuursleden: Jean-Pierre Michiels, Dirk Roels.
Allen worden met handgeklap (her)verkozen.
De RvB is nu, met 15 leden, voltallig.

Vooruitblik op de activiteiten van 2018.

Er wordt aan iedereen een blijvende inspanning gevraagd om individueel en in verschillende luchtvaartverenigingen aan ledenwerving te doen.
Op vrijdag 18 mei 2018 wordt er een bezoek aan de 15W Melsbroek voorzien.
Er komt eerstdaags een inschrijvingsformulier op de website.
De Belgian Air Force Days zijn voorzien op 8 en 9 september 2018 in Kleine Brogel, info volgt later.
De jaarlijkse Remembrance Day zal doorgaan op zaterdag 13 oktober 2018 aan het monument naast de Luchtvaart afdeling van het Koninklijk Legermuseum.

Slotwoord.

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid.
De vergadering eindigt om 12u10

 

naar boven

*********************************

Remembrance Day 2017

Heeft plaatsgehad op 14 oktober 2017

De plechtigheid van de Remembrance Day 2017, georganiseerd  door de Belgian Air Force Association, heeft op zaterdag 14 oktober plaatsgehad aan het monument van de Luchtmacht waarop de namen staan van de overledenen in bevolen luchtdienst. Dit intens moment van herdenking, onder een mooie herfstzon, heeft bij de kransneerlegging verschillende actieve en voormalige Luchtmacht autoriteiten alsook families en vrienden van de slachtoffers en sympathisanten samengebracht. De herdenking, voorgezeten door Luitenant-generaal vlieger bd Guido Vanhecke werd vereerd met de aanwezigheid van Generaal majoor vlieger Frederic Vansina, Air Component Commander. De fanions van de Smaldelen, de vaandels van de vaderlandslievende verenigingen en twee pelotons van de Luchtkadetten omkaderden het geheel. De Luchtkadetten verzorgden de logistiek en begeleidden de kransneerlegging. Nadat het Nationaal Volkslied, prachtig uitgevoerd door de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht onder leiding van Adjudant-majoor Dominique Lecomte, weerklonk, legden de aanwezigen witte rozen aan de voet van het monument waarop ten eeuwigen dage 900 namen zijn gegraveerd.

 

 

Toespraak van de voorzitter van de BAF Association

Remembrance Day 2017,
Dames, heren, beste vrienden,
Mesdames, messieurs, chers amis,
Dear friends

Eens te meer staan we hier samen, aan dit mooie monument dat zo symbolisch is voor onze Luchtmacht.
Het luchtwapen houdt de diamant van licht, voorspoed, kennis en democratie hoog in de lucht om deze waarden te tonen en met iedereen te delen.
Maar hiervoor werd en wordt een zeer hoge prijs betaald, met name de meer dan 900 jonge levenslustige mensen, die hun leven gaven en die op deze muur staan. Deze muur die als een concave lens die al deze offers, in haar brandpunt verzamelt en aan de gemeenschap toont en offert.
Niet alleen de twee wereldoorlogen maar ook de koude oorlog en de noodzaak om ten allen tijde, ook en vooral nu nog een performant en ontradend luchtwapen te hebben, hebben een zware tol geëist.
Samen met jullie allen hier aanwezig wil ik eens te meer hulde brengen aan al deze gevallen vrienden, hier vermeld en voor altijd in deze muur gebeiteld. Maar in deze hulde en dankbetuiging wil ik ook alle Luchtmacht mensen betrekken, in de lucht of op de grond, nog levenden of al overleden, actief of op rust. Alle militairen die door hun inzet voor onze gemeenschap de vrede en welstand hebben helpen vrijwaren en nu nog uiterst gevaarlijke taken uitvoeren om, de door onze regering aangegane verbintenissen, na te komen.

Si nos hommes et femmes risquent régulièrement leur vie pour accomplir les engagements que nos responsables politiques ont pris on peut espérer que ces mêmes responsables votent et fournissent les moyens pour accomplir ces missions.
Mais ce que nous pouvons, non seulement espérer, mais aussi exiger, c’est que ces responsables politiques, y compris les députés, respectent et apprécient à leur juste valeur les efforts de ces hommes et femmes, qui loin de leurs familles, réalisent les engagements que le gouvernement a pris.
Nos pilotes attendent toujours les excuses de certains députés et de certains rédacteurs qui ont trouvé nécessaire d’incriminer nos pilotes en mission en Irak et en Syrie d’avoir mal accompli leurs mission, et ce, en se basant uniquement sur des statistiques et des pseudo-calculs de probabilités. «  Shame on you » messieurs. L’enquête a prouvé que vous aviez été un peu trop rapide à la gâchette et que vous aviez tort.
Heureusement que nos pilotes pensent, eux, avant d’agir.

Het Luchtwapen is een uiterst belangrijke factor in het «  Peace keeping «  of « Peace restoring » proces en zal dit nog vele jaren zijn. De vervanging van de gevechtsvliegtuigen, de F16, liefst vóór hun vijftigste verjaardag, is dan zeker geen luxe vervanging maar een bittere noodzaak. Het is een dossier dat met de nodige sereniteit maar tevens met prioriteit zou moeten behandeld worden. De pers, de politiek, Jan en alleman krijgt vandaag recht op het kapittel om uit te leggen wat we nu wel en wat we niet zouden moeten kopen. Plots is iedereen expert en weet wat belangrijk en nodig is. Alle mogelijke argumenten en redeneringen worden over de burgers uitgestort. Economische, diplomatieke, historische en simplistische redeneringen van zelf verklaarde experten, zullen nu eens zeggen of we wel vliegtuigen nodig hebben of niet en zo ja, met welk toestel de komende generaties van piloten hun leven zullen moeten riskeren. Zelden of nooit zien we in al die verklaringen en betogen het advies verschijnen van de echt geïnteresseerden, van de beroeps, de experten in het vak, de Luchtmacht.
Wat belangrijk is, is dat in de toekomst onze Belgische piloten, samen met hun bondgenoten, hun belangrijke taken verder zullen kunnen vervullen zonder het risico te lopen om, ten gevolge van een verkeerde beslissing, op deze muur terecht te komen.

Maintenant que l’instabilité mondiale risque de nous plonger dans des situations que nous ne connaissons plus depuis plus d’un demi- siècle, maintenant que la diplomatie et le dialogue sont remplacés par des speakerines exaltées en kimono et par des tweets enfantins et grossiers ce n’est pas le moment de faire une impasse dans nos efforts de défense et d’abandonner ce en quoi nous excellons, notre capacité aérienne.
Je ne peux qu’espérer que la sagesse et le bon sens, auront le dernier mot et que l’option retenue tiendra compte des avis des responsables de la Force Aérienne et donc du respect pour la sécurité et la vie de nos pilotes.

Hier sluit ik dan naar goede gewoonte af met een gedicht, en vandaag is dat er een van Alexandra Benakis en is eerbetuiging aan de echtgenotes en partners.
Et comme chaque année je clôture ce discours avec un poème qui cette année est de la main d’Alexandra Benakis et est hommage aux épouses et partenaires.

Air Force Wife's Prayer
An Air Force wife has so much to bear,
She's everything at once, no one could compare,
When God made her, he had perfection in mind,
For nowhere on Earth is another of her kind,
She leads a life not many would choose,
For her job is the hardest in the military to do,
She is courageous and strong, one would say made of steel,
But way deep down is a heart that can feel,
She stands by her husband, so proud and so tall,
And waits many nights by the phone for a call,
She's Mommy and Daddy all rolled into one,
She'll never rest easy until her job's done,
She sits all alone and in silence she cries,
Did I do a good job, is my family all right?
But deep in her heart she knows that it's true,
God is right beside her helping her through.

Chers amis merci d’être ici avec nous à ce jour et j’espère vous revoir l’année prochaine le 13 octobre 2018.
Beste vrienden van harte bedankt dat jullie hier met ons waren en ik hoop jullie hier volgend jaar terug te zien op 13 oktober 2018.
Leve de Luchtmacht, leve België

Vive la Force Aérienne, vive la Belgique

naar boven

*********************************

Bezoek aan Kleine-Brogel

Heeft plaatsgehad op vrijdag 9 juni 2017

 

naar boven

*********************************

Verslag van de Alg. Verg. van 4 maart 2017

Plaats: Huis der Vleugels, zaal Leboutte
Aanwezigen: 39 + 11 volmachten.

De voorzitter opent de vergadering te 10u30 en verwelkomt de aanwezigen.
Hij geeft het woord aan Generaal Van Caelenberge die de spreker inleidt: Kolonel Vl SBH Jeroen Poesen, die zal spreken over de operaties van de luchtcomponent, meer bepaald over Operatie Desert Falcon.
Hij benadrukt tevens de hoge kwaliteit van de activiteiten van de Luchtcomponent. Hij is zeer vereerd dat hij bij verschillende gelegenheden voor verschillende doelgroepen, mag spreken maar vooral vóór een forum van de voormalige en nog actieve mensen in de Air Component.
Na de uiteenzetting dankt de voorzitter de spreker met een traditioneel geschenkje.
Na een kleine pauze begint dan de eigenlijke AV.

Dagorde

Eerbetuiging aan de overleden leden.

De voorzitter brengt hulde aan 18 overleden leden. Enkele ogenblikken van ingetogenheid worden in acht genomen.

Verwelkoming van de nieuwe leden.

Op het einde van 2016 telt onze vereniging totaal 1535 leden.

Inleiding door de voorzitter.

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Alhoewel het ledenaantal per jaar toeneemt, ligt het streefdoel toch op een minimum van 5000 om geloofwaardig te kunnen overkomen als er positieve informatie moet worden gegeven in steun van de Luchtmacht en met haar volledig akkoord. Voor de werving van ‘actieve’ luchtmachters, zouden we kunnen stellen: iedereen is lid, met uitzondering van degenen die de wens uitdrukken dit niet te zijn. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.
Een van de verwezenlijkingen van de vereniging is de uitgave van Wings, een kwalitatief hoogstaand luchtvaartblad dat per editie meer waard is dan het betaalde lidgeld. 
Een ander voordeel voor onze leden betreft de gunstige prijsvoorwaarden bij VIP-formules zoals vorig jaar bij de Belgian Air Force Days in Florennes. De aangeboden verminderingen bedragen ook reeds meer dan het gevraagde lidgeld voor de BAF Association, dat maar een bescheiden € 15 bedraagt.
De voorzitter doet een oproep naar alle leden om zich in te zetten om nieuwe leden aan te werven, elk in zijn eigen kennissen- en werkkring.

Goedkeuring van de notulen van de SAV van 16 april 2016.

De notulen worden goedgekeurd.

Verkiezing van leden van de Raad van Bestuur.

6 leden zijn uittredend en herkiesbaar:
Jan Bossuyt, François Florkin, Pieter Janssens, Léon Rubin, Danny Van Brusselen, Jürgen Verstaen.
Marie-Jeanne Boulard-Hody is overleden en Gérard Van Caelenberge is ontslagnemend.
Er is één nieuw kandidaat-bestuurslid: Gilbert Parewyck.
Allen worden met handgeklap (her)verkozen.
Er blijft 1 plaats te begeven in de Raad van Bestuur.
De voorzitter doet een oproep aan jongeren om zich kandidaat te stellen.

Rekeningen 2016.

Resultaten eind december 2016.
De schatbewaarder stelt de informatie voor over:
- De staat van ontvangsten en uitgaven op 31/12/2016.
- De balans op 31/12/2016.
Het bezit van de Belgian Air Force Association bedraagt op 31/12/2016: € 22.690,49
Verslag van de controleur: de heer Jan Vingerhoets heeft de boekhouding nagezien en juist bevonden.
De voorzitter stelt voor dat de AV ontheffing zou verlenen aan de penningmeester, de beheerders en de controleur van de rekeningen. Dit voorstel wordt door de AV goedgekeurd en ontheffing wordt verleend.

Begroting 2017

De “Budgettaire vooruitzichten 2017” worden door de schatbewaarder voorgesteld.
Nazicht van de boekhouding: de heer Jan Vingerhoets & Luc Defrancq hebben voorgesteld om de boekhouding van 2017 na te zien. De AV gaat hiermee akkoord.

Lidgeld 2018

Inwoner België: 15 Euro; Inwoner Europa, buiten België: 40 Euro; Inwoner buiten Europa: 45 Euro.

Vooruitblik op de activiteiten van 2017.

Er wordt aan iedereen een inspanning gevraagd om individueel en in verschillende luchtvaartverenigingen aan ledenwerving te doen.
Op vrijdag 9 juni 2017 wordt er een bezoek aan de basis van Kleine Brogel voorzien.
Er komt een inschrijvingsformulier op de website en mogelijks bij de verspreiding van Wings 10.
De jaarlijkse Remembrance Day zal doorgaan op zaterdag 14 oktober 2017 aan het monument naast de Luchtvaart afdeling van het Koninklijk Legermuseum.

Slotwoord.

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid. Hij wijst erop dat de Raad van Bestuur niet alleen alle taken op zich kan nemen en dat er voor de verschillende werkgroepen (Communicatie, Ledenwerving, Historiek, …) medewerkers gezocht worden om de vereniging verder te laten evolueren.

De vergadering eindigt om 12u20

naar boven

 

*********************************