Algemeen

Beste vrienden, leden en oudgedienden van de Belgische Luchtmacht en sympathisanten.

Op 12 oktober 2010 kwam een groep van een vijftigtal luchtmacht en oud Luchtmacht mensen samen om zich te beraden over het verleden, het heden en de toekomst van onze Belgische Luchtmacht. Er werd beslist een vereniging op te richten die tot doel heeft de Luchtmacht te steunen.

Een werkgroep werd opgericht en deze werkte de statuten van deze nieuwe vereniging uit.

Op 9 Mei 2011 werd de Belgian Air Force Association een feit.

De vereniging heeft tot doel:

  • De waarden van de Belgische Luchtmacht bij haar leden, bij de burgerbevolking en bij alle geïnteresseerden te belichten.

  • Nauwe contacten te onderhouden met, en steun te verlenen aan de Belgische Luchtmacht in het organiseren van diverse activiteiten.

  • Het bewaren en belichten van de geschiedenis en de tradities van de Belgische Luchtmacht.

  • Het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de leden.

  • Nauwe banden te onderhouden met gelijkaardige verenigingen in binnen- en buitenland.


Wie kan lid worden van deze vereniging?

Als Effectief lid:

  • De stichters ondertekenaars van de oprichtingsakte.

  • De personen die dienen of die gediend hebben in de Belgische Luchtmacht en dit in om het even welke graad of functie, als actief militair, als vrijwilliger of als dienstplichtige.

Als Aangesloten lid:

  • De rechthebbenden (naaste familie, partners ..) van de hierboven vermelde personen.

  • Zij die morele of financiële steun geven en wensen bij te dragen in de activiteiten van de vereniging.

Het uiteindelijke doel van de Belgian Air Force Association is een sterke vereniging te zijn met een brede vertegenwoordiging en een voldoende aantal leden om gehoord te worden waar en wanneer nodig.

Met vriendelijke Luchtmachtgroeten.

Het stichtend Comité

naar boven