Verslag van de Alg. Verg. van 17 maart 2018

Details van de activiteit

  • Huis der Vleugels - Zaal Leboutte
  • 17/03/2018
  • Hele dag

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Verslag van de Alg. Verg. van 17 maart 2018

Huis der Vleugels - Zaal Leboutte

Hele dag
17/03/2018

000000

Verslag van de Alg. Verg. van 17 maart 2018

Huis der Vleugels - Zaal Leboutte

Hele dag
17/03/2018

PRINT

Plaats: Huis der Vleugels, zaal Leboutte
Aanwezigen: 31 + 14 volmachten.

De voorzitter opent de vergadering te 10u30 en verwelkomt de aanwezigen.
Hij geeft het woord aan Maj Vl Mike Depreitere, die zal spreken over de operaties van de luchtcomponent in Mali.
Hij schetst het gebied van de interventie, het is een groot land met veel zandwegen waar de temperaturen hoog kunnen oplopen. Het stof en de hoge temperaturen bemoeilijken de operaties en zorgen voor een beperkte reikwijdte voor de NH90.
De luchtcomponent is daar actief sinds 1 maart en de operaties lopen tot juni 2018 maar zouden kunnen verlengd worden tot augustus 2018.
Na de uiteenzetting dankt de voorzitter de spreker met een traditioneel geschenkje.
Na een kleine pauze begint de eigenlijke AV.

Dagorde.

Inleiding door de voorzitter.
Een woordje van dank wordt uitgesproken voor alle leden van de Raad van Bestuur die zich onbaatzuchtig inzetten voor de vereniging. Een speciale dank gaat naar generaal Camille Goossens, die nu ontslag neemt maar medeoprichter is van BAFA, en die er altijd over gewaakt heeft dat de waarden waarvoor BAFA staat steeds werden gerespecteerd.

Eerbetuiging aan de overleden leden.
De voorzitter brengt hulde aan 12 overleden leden. Enkele ogenblikken van ingetogenheid worden in acht genomen.
Goedkeuring van de notulen van de SAV van 4 maart 2017.
De notulen worden goedgekeurd.

Rekeningen 2017.
Resultaten eind december 2017.
De schatbewaarder stelt de informatie voor over:
– De staat van ontvangsten en uitgaven op 31/12/2017.
– De balans op 31/12/2017.
Het bezit van de Belgian Air Force Association bedraagt op 31/12/2017: € 24.774,55
Verslag van de controleur: de heren Jan Vingerhoets en Luc Defrancq hebben de boekhouding nagezien en juist bevonden.
De voorzitter stelt voor dat de AV ontheffing zou verlenen aan de penningmeester, de beheerders en de controleur van de rekeningen. Dit voorstel wordt door de AV goedgekeurd en ontheffing wordt verleend.

Begroting 2018.
De “Budgettaire vooruitzichten 2018” worden door de schatbewaarder voorgesteld.

Nazicht van de boekhouding.
De heer Luc Defrancq is kandidaat om de boekhouding van 2018 na zien. De AV gaat hiermee akkoord.

Lidgeld 2019.
Inwoner België: 15 Euro Inwoner Europa, buiten België: 40 Euro Inwoner buiten Europa: 45 Euro.
De voorzitter wijst erop dat we in de toekomst waarschijnlijk geen gebruik meer zullen kunnen maken van de faciliteiten van defensie voor wat betreft de drukkerij en voordelig posttarief.
Hij deelt ook mee dat de RvB heeft beslist om de luchtkadetten voor 1 jaar lid te maken van BAFA en hen zo, via Wings, de smaak te laten proeven.

Verkiezing van leden van de Raad van Bestuur.
4 leden zijn uittredend en herkiesbaar:
Gilbert Desmet, Claude Van De Voorde, Guido Vanhecke, Frederik Vansina.
Ontslagnemend:
Camille Goossens.
Er zijn nog 2 plaatsen te begeven, er zijn 2 kandidaat-bestuursleden: Jean-Pierre Michiels, Dirk Roels.
Allen worden met handgeklap (her)verkozen.
De RvB is nu, met 15 leden, voltallig.

Vooruitblik op de activiteiten van 2018.
Er wordt aan iedereen een blijvende inspanning gevraagd om individueel en in verschillende luchtvaartverenigingen aan ledenwerving te doen.
Op vrijdag 18 mei 2018 wordt er een bezoek aan de 15W Melsbroek voorzien.
Er komt eerstdaags een inschrijvingsformulier op de website.
De Belgian Air Force Days zijn voorzien op 8 en 9 september 2018 in Kleine Brogel, info volgt later.
De jaarlijkse Remembrance Day zal doorgaan op zaterdag 13 oktober 2018 aan het monument naast de Luchtvaart afdeling van het Koninklijk Legermuseum.

Slotwoord.
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid.
De vergadering eindigt om 12u10.