• Header nieuws - Belgian Air Force Association

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Privacy-verklaring BELGIAN AIR FORCE ASSOCIATION (ondernemingsnummer: 0836.730.809) 

met betrekking tot de toepassing EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door de “BAF Association” en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen. 

De “BAF Association” verbindt er zich toe de gegevens zorgvuldig, veilig en verantwoordelijk te gebruiken. 

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens. 

Via uw “aanvraag voor lidmaatschap” vragen wij u een beperkt aantal persoonsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoon of gsm-nummer, e-mail adres, taalstelsel, functie in de Luchtmacht. 

Deze gegevens dienen voor administratieve doeleinden, zoals opname in de ledenlijst, bepalen van uw lidmaatschapscategorie, uitnodigingen voor specifieke bijeenkomsten of activiteiten, verzenden van ons tijdschrift, nieuwsbrieven of berichten. 

Deze persoonsgegevens worden opgenomen in het ledenbestand van de “BAF Association”  en worden bewaard tot op het ogenblik dat men geen lid meer is of tot bij overlijden.

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden hierboven vermeld en worden in geen geval doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

Beveiliging van persoonsgegevens. 

De “BAF Association” heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de databank, waarin uw gegevens opgenomen zijn, te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens. 

Als uw gegevens door een datalek zouden vrijkomen wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. 

 De VZW “BAF Association” is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt hierover kan u contact opnemen via onderstaande gegevens: 

Danny Van Brusselen
Secretaris  
Dormaalstraat 20
B-3440 Zoutleeuw 
+32(0)495244143
baf.association.srt@gmail.com 

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen. 

Onze databank is niet toegankelijk voor derden, inbegrepen de andere leden van de “BAF Association” , ook niet via de website www.bafassociation.be

De verzamelde gegevens worden ook niet aan derden doorgegeven, tenzij we u dat uitdrukkelijk meedelen voor een specifieke actie of tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen.

Foto’s

Sfeer-en groepsfoto’s kunnen genomen worden gedurende activiteiten van de “BAF Association”. De leden worden op de hoogte gebracht dat deze foto’s eventueel op onze site worden geplaatst en eventueel gepubliceerd worden in verslagen, interne documenten en in publicaties van de “BAF Association”.

Ieder lid zal aan de beheerder van onze databank zijn beslissing, om op deze foto’s te mogen verschijnen of niet, laten weten. 

Uw privacy keuze. 

Op uw “aanvraag tot lidmaatschap” kunt u al dan niet de toestemming geven om uw e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer op te nemen in de ledenlijst. 

Uw recht van inzage, verbetering en verwijdering. 

U beschikt over een recht van inzage, verbetering en verwijdering met betrekking tot uw gegevens. 

Stuur daarvoor een verzoek (met datum en handtekening) met een kopie van uw identiteitskaart naar het secretariaat van de “BAF Association” hierboven vermeld. 

De “BAF Association” bewaart de persoonsgegevens voor de duur van het lidmaatschap, jaarlijks hernieuwbaar. Indien het lid al dan niet op eigen aanvraag geschrapt wordt, worden alle persoonsgegevens geschrapt. 

Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u direct contact op te nemen met de “BAF Association”. U hebt altijd het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De Privacy Commissie is voor België in deze de toezichthoudende autoriteit. 

Privacybeleid m.b.t. onze website. 

U kunt de website www.bafassociation.be  bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. 

We registreren gegevens over de verbinding die u maakt met de website en over de software en de apparatuur die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser en het type en het merk van de apparatuur die u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van het surfgedrag bezoekers de kwaliteit van de website en van onze dienstverlening te verbeteren. Deze informatie kan ook gebruikt worden om het aanbod op de website aan te passen aan nieuwe mogelijke behoeften. 

Wanneer u komt op www.bafassociation.be  wordt een cookie in uw browser geplaatst die ons toelaat u als bezoeker van onze website te herkennen. 

De website “BAF Association” bevat hyperlinks naar websites die niet door de BAF Association beheerd worden. Dergelijke hyperlinks worden u louter ter informatie aangeboden. We raden u aan bij het raadplegen van deze websites hun privacybeleid nauwkeurig te lezen. 

Wijziging privacyverklaring. 

De “BAF Association” kan zijn privacyverklaring wijzigen. Wanneer toepasselijk zal van deze wijziging een aankondiging gebeuren op de website “BAF Association”.