• Header historiek - Belgian Air Force Association

ALGEMEEN

Beste vrienden, leden en oudgedienden van de Belgische Luchtmacht en sympathisanten.

Op 12 oktober 2010 kwam een groep van een vijftigtal luchtmacht en oud Luchtmacht mensen samen om zich te beraden over het verleden, het heden en de toekomst van onze Belgische Luchtmacht. Er werd beslist een vereniging op te richten die tot doel heeft de Luchtmacht te steunen.

Een werkgroep werd opgericht en deze werkte de statuten van deze nieuwe vereniging uit.

Op 9 Mei 2011 werd de Belgian Air Force Association een feit.

DE VERENIGING HEEFT TOT DOEL

Icon homepage - Belgian Air Force Assocation

Waarden van de Belgische Luchtmacht bij haar leden, de burgerbevolking en alle geïnteresseerden belichten.

Icon homepage - Belgian Air Force Assocation

Nauwe contacten en steun onderhouden met de Luchtmacht.

Icon homepage - Belgian Air Force Assocation

Geschiedenis en tradities van de Luchtmacht bewaren en belichten.

Icon homepage - Belgian Air Force Assocation

Nauwe banden onderhouden met gelijkaardige verenigingen in binnen- en buitenland.

WIE KAN LID WORDEN VAN DEZE VERENIGING?

ALS EFFECTIEF LID

 • De stichters ondertekenaars van de oprichtingsakte.
 • De personen die dienen of die gediend hebben in de Belgische Luchtmacht en dit in om het even welke graad of functie, als actief militair, als vrijwilliger of als dienstplichtige.

ALS AANGESLOTEN LID

 • De rechthebbenden (naaste familie, partners, …) van de hierboven vermelde personen.
 • Zij die morele of financiële steun geven en wensen bij te dragen in de activiteiten van de vereniging.

Het uiteindelijke doel van de Belgian Air Force Association is een sterke vereniging te zijn met een brede vertegenwoordiging en een voldoende aantal leden om gehoord te worden waar en wanneer nodig.

WAAROM EEN NIEUWE VERENIGING OPRICHTEN?

 • Wegens de reorganisatie van de strijdkrachten & nieuwe structuren is er nood aan een vereniging die de tradities en de spirit van de Luchtmacht helpt bewaren.
 • Er zijn al heel wat verenigingen, elk met specifieke doelen. Sommige daarvan hebben bestaansproblemen wegens een dalend aantal leden en de hoge(re) ouderdom daarvan.
 • Er komen regelmatig situaties voor waar ruggesteun van de LuM verantwoordelijken welkom is.
 • Een front vormen, gewicht in de weegschaal leggen vereist een sterke vereniging.
 • Handelen niet onafhankelijk maar 100% in overeenstemming met de verantwoordelijken van de Luchtmacht.
 • Oud Luchtmachters en sympathisanten informeren en zo een sfeer van Goodwill scheppen.

ACTIES

 • Oproep tot vrijwilligers om de statuten van de vereniging op te stellen.
 • Doel: augustus – september 2011.
 • De werkgroep vergadert op 30 Nov 2010 – 20 Jan – 17 Mar – 21 Apr en 9 Mei 2011 om de aard en de doelstellingen van de vereniging vast te leggen en de Statuten op te stellen.
 • Op 9 mei: stichtingsvergadering van de vereniging. Statuten officieel neergelegd en eerste Raad van Bestuur, (RvB).
 • Voorzitter, 2 vicevoorzitters, Secretaris en Penning-meester worden gekozen.
 • De RvB vergadert op 28 juli en 25 augustus 2011 om de “Lift-off” meeting van 2 september 2011 voor te bereiden.