• Header statuten - Belgian Air Force Association

STATUTEN

BELGIAN AIR FORCE ASSOCIATION

Vereniging zonder Winstoogmerk
0836.730.809

STATUTEN

De ondergetekenden,
Mevrouw Marie-Jeanne Boulard-Hody,
de heer Dany Van de Ven,
de heer Camille Goossens,
de heer Marcel Terrasson,
de heer Guido Vanhecke,
de heer Michel Audrit,
de heer Eric Rombouts,
de heer Prosper Paessens,
de heer Gilbert Desmet,
de heer Theo Blomme,
de heer Gerard Van Caelenberge,
de heer Claude Van De Voorde,
de heer Jan Vingerhoets,
zijn overeengekomen een vereniging zonder winstgevend doel op te richten waarvan de statuten de volgende zijn :

TITEL I : BENAMING EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Art 1 : De vereniging draagt de naam van “Belgian Air Force Association” (BAFA), vereniging zonder winstoogmerk.

Art 2 : De maatschappelijke zetel is gevestigd in “Het Huis der Vleugels” , Montoyerstraat 1 te 1000 Brussel in het gerechtelijk arrondissement Brussel. De zetel mag bij beslissing van de Algemene vergadering overgeplaatst worden naar iedere andere plaats in België.

TITEL II : DOEL

Art 3 : De vereniging heeft tot doel
• De waarden van de Belgische Luchtmacht bij haar leden, bij de burgerbevolking en bij alle geïnteresseerden te belichten.
• Nauwe contacten onderhouden met, en steun verlenen aan de Belgische Luchtmacht in het organiseren van diverse activiteiten.
• Bewaren en belichten van de geschiedenis en de tradities van de Belgische Luchtmacht.
• Bevorderen van de vriendschapsbanden tussen de leden.
• Nauwe banden onderhouden met gelijkaardige verenigingen in binnen- en buitenland.

Art 4 : De vereniging is opgericht voor een onbeperkte duur. Zij kan op ieder ogenblik ontbonden worden door de algemene vergadering.

TITEL III : DE LEDEN

Art 5 : De vereniging is samengesteld uit stichtende leden, effectieve leden, aangesloten leden en ereleden. De leden kunnen fysieke personen, rechtspersonen of verenigingen zijn. Zij worden tot lid toegelaten door een soevereine beslissing van de Raad van Bestuur en dit met een eenvoudige meerderheid.

Art 6 :
De effectieve leden zijn:
1. De stichters, ondertekenaars van deze akte;
2 . De personen die dienen of gediend hebben in de luchtmacht in om het even welke graad, rang of functie, als actief militair, als vrijwilliger of als dienstplichtige. Hun aantal is onbeperkt.
De aangesloten leden zijn:
– de rechthebbenden van de onder 6.2 vermelde personen
– de leden die morele of financiële steun geven en zij die door hun intellectuele, wetenschappelijke of culturele kennis wensen bij te dragen in de activiteiten van de vereniging. Hun aantal is onbeperkt.
De ereleden zijn personen die als erelid toegelaten worden bij beslissing van de Algemene Vergadering.

Art 7 : De effectieve leden genieten de volle rechten van de vereniging en nemen deel aan de Algemene vergadering. De ereleden en de aangesloten leden genieten van de activiteiten van de vereniging en mogen de Algemene vergadering bijwonen.

Art 8 : De effectieve, de aangesloten en de ereleden zijn vrij hun lidmaatschap op elk moment op te zeggen. De ereleden en de aangesloten leden kunnen uitgesloten worden door eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur. De uitsluiting van een effectief lid kan enkel door de Algemene vergadering uitgesproken worden met een twee derden meerderheid.

Art 9 : Het ontslagnemend of uitgesloten lid evenals de erfgenamen van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid hebben geen recht op de bezittingen van de vereniging. Ze kunnen de terugbetaling van gestorte lidgelden of bijdragen niet eisen.

Art 10 : De Raad van Bestuur kan in afwachting van de beslissing van de Algemene vergadering leden schorsen, die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten of op de regels van eer en wellevendheid, door hun gedrag of hun handelingen.

TITEL IV : BIJDRAGEN

Art 11 : Het bedrag van het jaarlijks lidgeld is maximum € 100 en wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur.
De vereniging kan vrijwillige bijdragen aanvaarden bestemd om de werkingskosten te dekken of om een actie te ondersteunen gevoerd met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging.

TITEL V : RAAD VAN BESTUUR

Art 12 : De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die benoemd wordt en herroepbaar is door de Algemene vergadering en gekozen wordt onder de effectieve leden. Hij komt minstens 2 maal per jaar bijeen. Het aantal bestuurders wordt bepaald op minimum 5 en maximum 15. De Raad beslist geldig, welk ook het aantal aanwezige leden is.

Art 13 : De duur van het mandaat is vastgesteld op drie jaar. De uittredende bestuurder of deze van wie het mandaat is verstreken mag zijn functie uitoefenen tot hij wordt vervangen. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Art 14 : De Raad benoemt onder zijn leden de voorzitter, twee vice-voorzitters, de secretaris en de penningmeester. Hij kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur, met de daaraan verbonden handtekening, geheel of gedeeltelijk, delegeren aan de secretaris, waarvan hij de attributies vastlegt.
Bij belet van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de oudste vice-voorzitter of bij verstek van vice-voorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder.

Art 15 : De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of deze van zijn vervanger doorslaggevend.
Een bestuurder kan een mandaat geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan slechts één enkel mandaat ontvangen.

Art 16 : De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide machten om de vereniging te beheren en te besturen. Hij vertegenwoordigt haar in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij kan onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten, alle akten en contracten stellen en afsluiten, dadingen aangaan, verwerven, ruilen en verkopen van alle roerende en onroerende goederen, hypotheek nemen, leningen afsluiten, huurcontracten van welke duur ook afsluiten, legaten, subsidies, schenkingen bijdragen en overdrachten aanvaarden, zowel van privé personen als van officiële instanties, aan alle rechten verzaken, ondernemingscontracten goedkeuren en afsluiten, subrogaties en borgsommen goedkeuren en aanvaarden, alle machten verlenen aan door hem aangewezen mandatarissen die al dan niet lid zijn, de vereniging in rechte vertegenwoordigen zowel als eiser als verweerder, vonnissen uitvoeren, samenwerkingsakkoorden afsluiten en auteursrechten doen betalen voor zijn producties. Hij mag ook het personeel van de vereniging benoemen en herroepen.

Art 17 : Andere daden dan deze van het dagelijks beheer van de vereniging worden ondertekend, tenzij een bijzondere delegatie is verleend door de Raad van Bestuur, door twee bestuurders.

Art 18 : De bestuurders nemen, in de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Tegenover de vereniging blijven ze echter verantwoordelijk voor hun daden. Het mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.

TITEL VI : ALGEMENE VERGADERING

Art 19 : De Algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Zij alleen hebben stemrecht. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door de oudste vice-voorzitter of bij verstek van vice-voorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder.

Art 20 : De bevoegdheden van de Algemene vergadering omvatten het recht om :
1. de statuten te wijzigen;
2. de ontbinding van de vereniging uit te spreken met inachtneming van de wettelijke beschikkingen ter zake;
3. de bestuurders en de rekeningcommissarissen te benoemen en te herroepen;
4. de jaarlijkse begroting en rekeningen goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuurders en rekeningcommissarissen
5. een effectief lid uit te sluiten.
Voor alle andere materies is de Raad van Bestuur bevoegd.

Art 21 : De Algemene vergadering wordt samengeroepen door de Voorzitter ven de Raad ven Bestuur, in de loop van het eerste trimester voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar en van het budget voor het lopende jaar
– telkens dit noodzakelijk geacht wordt voor het bereiken van de doelstellingen van de vereniging of wanneer de belangen van de vereniging dit vereisen,
– op vraag van een vijfde van de effectieve leden.

De effectieve leden mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Ieder aanwezig lid kan maximum twee andere leden vertegenwoordigen.
De uitnodigingen worden verstuurd per gewone brief of per e-mail, per fax of per aangetekende brief ten minste acht dagen voor de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda.

Art 22 : Alle effectieve leden hebben op de Algemene vergadering gelijk stemrecht.
De beslissingen worden genomen met absolute meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders wordt over beslist door de wet of door de onderhavige statuten.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

Art 23 : De beslissingen van de Algemene vergadering worden ingeschreven in een register van de processen-verbaal die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er zonder verplaatsing van het register inzage kunnen van nemen.

Art 24 : Iedere wijziging van de statuten moet gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het Staatsblad. Dit geldt ook voor de benoeming, het ontslag of de herroeping van de bestuurders.

TITEL VII : FINANCIEEL BEHEER

Art 25 : Het dienstjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december. Het eerste jaar zal echter beginnen op de dag van de oprichting en eindigen op 31 december van het volgende jaar.

Art 26 : De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begroting van het volgende dienstjaar op en legt ze voor aan de Algemene vergadering. De goedkeuring van de rekeningen door de Algemene vergadering dient als kwijting voor de Raad van Bestuur en voor de rekeningcommissaris(sen).

Art 27 : De Algemene vergadering zal één of twee rekeningcommissarissen aanwijzen belast met de verificatie van de rekeningen van de vereniging en met het neerleggen van een jaarverslag. Ze worden benoemd voor drie jaar en zijn herkiesbaar.

Art 28 : Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun machten alsook de bestemming die aan het netto actief van het maatschappelijk bezit zal gegeven worden. Deze bestemming moet verplichtend worden gegeven aan een vereniging waarvan het maatschappelijk doel het doel van de huidige vereniging zo dicht mogelijk benadert.

TITEL VIII : BESLUIT EN OVERGANGSBEPALINGEN

Art 29 : Wat niet expliciet is voorzien in deze statuten wordt geregeld volgens de wet van 02 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel.

Art 30 : Dit zijn de statuten van de vereniging waarvan de stichters onmiddellijk samenkomen in een eerste Algemene vergadering ten einde over te gaan tot de statutaire benoemingen. De Algemene vergadering van vandaag kiest als bestuurders:
mevrouw Marie-Jeanne Boulard-Hody
en de heren
Dany Van de Ven,
Camille Goossens,
Marcel Terrasson,
Guido Vanhecke,
Michel Audrit,
Eric Rombouts,
Prosper Paessens,
Gilbert Desmet,
Gerard Van Caelenberge,
Claude Van De Voorde,
Jan Vingerhoets,
die allen het mandaat aanvaarden.

Art 31 : De bestuurders hebben aangesteld als:
1. Voorzitter: de heer Guido Vanhecke
2. Vice-voorzitter: de heer Eric Rombouts
3. Vice-voorzitter: de heer Daniel Van de Ven
4. Secretaris: de heer Jan Vingerhoets
5. Penningmeester: de heer Gilbert Desmet

Opgesteld te Brussel in evenveel exemplaren als partijen op 09 mei 2011.