Verslag van de Alg. Verg. van 4 maart 2017

Met foto's

Details van de activiteit

  • Huis der Vleugels - Zaal Leboutte
  • 04/03/2017
  • Hele dag

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Verslag van de Alg. Verg. van 4 maart 2017

Huis der Vleugels - Zaal Leboutte

Hele dag
04/03/2017

000000

Verslag van de Alg. Verg. van 4 maart 2017

Huis der Vleugels - Zaal Leboutte

Hele dag
04/03/2017

PRINT

Plaats: Huis der Vleugels, zaal Leboutte
Aanwezigen: 39 + 11 volmachten.

De voorzitter opent de vergadering te 10u30 en verwelkomt de aanwezigen.
Hij geeft het woord aan Generaal Van Caelenberge die de spreker inleidt: Kolonel Vl SBH Jeroen Poesen, die zal spreken over de operaties van de luchtcomponent, meer bepaald over Operatie Desert Falcon.
Hij benadrukt tevens de hoge kwaliteit van de activiteiten van de Luchtcomponent. Hij is zeer vereerd dat hij bij verschillende gelegenheden voor verschillende doelgroepen, mag spreken maar vooral vóór een forum van de voormalige en nog actieve mensen in de Air Component.
Na de uiteenzetting dankt de voorzitter de spreker met een traditioneel geschenkje.
Na een kleine pauze begint dan de eigenlijke AV.

Dagorde.

Eerbetuiging aan de overleden leden.
De voorzitter brengt hulde aan 18 overleden leden. Enkele ogenblikken van ingetogenheid worden in acht genomen.

Verwelkoming van de nieuwe leden.
Op het einde van 2016 telt onze vereniging totaal 1535 leden.

Inleiding door de voorzitter.
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Alhoewel het ledenaantal per jaar toeneemt, ligt het streefdoel toch op een minimum van 5000 om geloofwaardig te kunnen overkomen als er positieve informatie moet worden gegeven in steun van de Luchtmacht en met haar volledig akkoord. Voor de werving van ‘actieve’ luchtmachters, zouden we kunnen stellen: iedereen is lid, met uitzondering van degenen die de wens uitdrukken dit niet te zijn. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.
Een van de verwezenlijkingen van de vereniging is de uitgave van Wings, een kwalitatief hoogstaand luchtvaartblad dat per editie meer waard is dan het betaalde lidgeld.
Een ander voordeel voor onze leden betreft de gunstige prijsvoorwaarden bij VIP-formules zoals vorig jaar bij de Belgian Air Force Days in Florennes. De aangeboden verminderingen bedragen ook reeds meer dan het gevraagde lidgeld voor de BAF Association, dat maar een bescheiden € 15 bedraagt.
De voorzitter doet een oproep naar alle leden om zich in te zetten om nieuwe leden aan te werven, elk in zijn eigen kennissen- en werkkring.

Goedkeuring van de notulen van de SAV van 16 april 2016.
De notulen worden goedgekeurd.

Verkiezing van leden van de Raad van Bestuur.
6 leden zijn uittredend en herkiesbaar:
Jan Bossuyt, François Florkin, Pieter Janssens, Léon Rubin, Danny Van Brusselen, Jürgen Verstaen.
Marie-Jeanne Boulard-Hody is overleden en Gérard Van Caelenberge is ontslagnemend.
Er is één nieuw kandidaat-bestuurslid: Gilbert Parewyck.
Allen worden met handgeklap (her)verkozen.
Er blijft 1 plaats te begeven in de Raad van Bestuur.
De voorzitter doet een oproep aan jongeren om zich kandidaat te stellen.

Rekeningen 2016.
Resultaten eind december 2016.
De schatbewaarder stelt de informatie voor over:
– De staat van ontvangsten en uitgaven op 31/12/2016.
– De balans op 31/12/2016.
Het bezit van de Belgian Air Force Association bedraagt op 31/12/2016: € 22.690,49
Verslag van de controleur: de heer Jan Vingerhoets heeft de boekhouding nagezien en juist bevonden.
De voorzitter stelt voor dat de AV ontheffing zou verlenen aan de penningmeester, de beheerders en de controleur van de rekeningen. Dit voorstel wordt door de AV goedgekeurd en ontheffing wordt verleend.

Begroting 2017.
De “Budgettaire vooruitzichten 2017” worden door de schatbewaarder voorgesteld.
Nazicht van de boekhouding: de heer Jan Vingerhoets & Luc Defrancq hebben voorgesteld om de boekhouding van 2017 na te zien. De AV gaat hiermee akkoord.

Lidgeld 2018.
Inwoner België: 15 Euro; Inwoner Europa, buiten België: 40 Euro; Inwoner buiten Europa: 45 Euro.

Vooruitblik op de activiteiten van 2017.
Er wordt aan iedereen een inspanning gevraagd om individueel en in verschillende luchtvaartverenigingen aan ledenwerving te doen.
Op vrijdag 9 juni 2017 wordt er een bezoek aan de basis van Kleine Brogel voorzien.
Er komt een inschrijvingsformulier op de website en mogelijks bij de verspreiding van Wings 10.
De jaarlijkse Remembrance Day zal doorgaan op zaterdag 14 oktober 2017 aan het monument naast de Luchtvaart afdeling van het Koninklijk Legermuseum.

Slotwoord.
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid. Hij wijst erop dat de Raad van Bestuur niet alleen alle taken op zich kan nemen en dat er voor de verschillende werkgroepen (Communicatie, Ledenwerving, Historiek, …) medewerkers gezocht worden om de vereniging verder te laten evolueren.
De vergadering eindigt om 12u20.